Vaaz Kategorileri
İman Konuları
İbadet Konuları
Sosyal Konular
Ramazan Vaazları
Dini Günler ve Geceler
DİB Örnek Vaazları
Kur'an'dan Öğütler
Genel Konular
islam ve Aile
Görev,Sorumluluk,Ahlak
Mevlid-i Nebi Vaazları
Ana Menü
Çocuklar İçin
Kur'an Öğreniyorm
Dinimi Öğreniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Ansiklopedi ve sözlük
Osmanlıca Sözlük
İslam Ansiklopedisi
Dini Sözlük
Dini Terimler
Küçük Lügat
Dini Kitaplar
P.Hayatı Salih Suruç
Kur'an ve Bilim
Günümüzde İslam
Kıssadan Hisse
Ehli Sünnet Yolu
İslam Tasavvufu
En Güzel Örnek
Gıybet Hastalığı
Adım Adım Kurtuluş
Mesneviden Öyküler
Büyük Şafii Fıkhı

İTİKAT. 2

İtikafın Teşrî Kılınmasının  Hikmeti 2

İtikafın   Hükmü. 2

îtikafın  Sıhhatinin  Şartı 2

İtikafm  Âdabı 3

İtikafın   Mekruhları 3

İtikafı  İfsad Eden  Şeyler 3


İTİKAT

 

Lugatta itikaf, birşeyin üzerinde durmak ve onun yakasını bırakma­maktır. İtikaf in şer'î mânâsı ise özel bir niyetle mescidde durmaktır. İtikaf, senenin bütün günlerinde olur. Fakat Ramazan ayında itikafa girmek daha efdaldir.

İtikafın meşru olduğunun delili, şu ayettir:

Mescidde itikaf ta iken hanımlarınıza yaklaşmayın. (Bakara/187)

Ayrıca Hz. Aişe'den şöyle rivayet edilmektedir: 'Hz. Peygamber, Ramazan'ın son on gününde itikafa girerdi. Hz. Peygamber'in bu âdeti, aziz ve celil olan Allah, kendisini vefat ettirdiği zamana kadar devam etti. Hz. Peygamber'in vefatından sonra da onun zevceleri itikafa girmişler­dir'.[1]

İtikaf (İslâm'dan önceki) dinlerin şeriatlarında da bulunmaktadır.

İbrahim ve İsmail'e 'tavaf edenler, itikaf edenler, secde ve rükû edenler için evimi temizleyin' diye emretmiştik.

(Bakara/125)

 

İtikafın Teşrî Kılınmasının  Hikmeti

 

Müslümanın, kötülüğü emreden nefsini, mubah şeylerin bazısından alıkoyacak bir ibadetle meşgul etmesi gerekir. Böylece nefis, ibadete alışır.  İtikaf sayesinde  ibadet için  vakit bulur ve çirkin şeylerden uzaklaşır. Çünkü nefis, kötülüğü emreder.

Rabbimin koruması müstesna, muhakkak nefis aşırı şekilde kötülüğü emredicidir.  (Yusuf/53)

Dünyaya dalmak, nefsi daha da azdırır. Tenha yerlerde itikafa girip nefsi haramlardan kaçınmaya alıştırmakta, nefsi bu kötülüklerden me­netmekte itikaftan daha uygun birşey yoktur. İtikaf bu yüzden teşrî kılınmıştır.

 

İtikafın   Hükmü

 

İtikaf sünnettir. Senenin bütün günlerinde yapılabilir, ancak Ramazan ayında, özellikle de Ramazan'ın son on gününde daha evlâdır.

Fakat kişi itikafa girmeyi adarsa, o zaman itikaf vacib olur. İtikafın üç çeşidi vardır:

A. İtikaf, her zaman müstehabdır.

B.  İtikaf, Ramazan'ın son on gününde sünnet-i müekkede'dir.

İtikafın Ramazan'ın son on gününde sünnet-i müekkede olmasının hikmeti, Kadir. Gecesi'nin ihya edilmesidir. Çünkü Kadir Gecesi, senenin bütün gecelerinden daha üstündür.

Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. (Kadr/3)

Yani Kadir Gecesi'nde yapılan amel, Kadir Gecesi'nden başka bin ayda yapılan amelden daha hayırlıdır. Âlimlerin çoğu, Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın son on gününde olduğunda ittifak etmişlerdir.

C.  Adakta bulunulmuşsa (nezred il misse) vacibdir.

 

îtikafın  Sıhhatinin  Şartı

 

İtikafın sahih olması için şu şartların bulunması gerekir;

I. Niyet.

Niyet, itikafa girilirken edilmelidir; yani belli bir zaman için mescidde ibadet etmeye niyet etmelidir. Niyet, sünnete uymak amacıyla yapılmalıdır. Dünyevî bir gaye için veya gaye olmaksızın mescidde dur­mak şer'an itikaf sayılmaz.

II.  Mescidde durmak.

Mescidde durmanın itikaf sayılması için, halkın örfünde olan müd­deti tamamlamak gerekir. Bu şarta, mescidde durmanın caiz olması şartlan da dahildir. Bu şartlar da cünüplükten, hayız ve nifastan, elbise ve bedende bulunan pisliklerden temizlenmektir.

Özürsüz olarak mescidden çıkmak, itikaf 1 bozar. İtikaf sünnetini ye­rine getirmek için oruçlu olmak şart değildir; ancak sünnettir. Çünkü Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

İtikafa giren kimsenin oruç tutması şart değildir. Ancak isterse tutabilir.[2]

Nezredilen  (Adanan)  İtikaf

Bu, zikredilen itikafın üçüncü çeşididir. Eğer belirli bir zaman için itikaf a girmek nezredilirse, o müddet zarfında abdest, tuvalet ve benzeri ihtiyaçlar dışında mescidden çıkmak caiz olmaz. İhtiyaç için mescidden çıkmak haram olmadığı gibi itikafa da zarar vermez. Fakat ihtiyaç ol­maksızın mescidden çıkmak haram olduğu gibi, itikaf ı da ifsad eder. Bu durumda tekrar yeni baştan itikaf ı eda etmesi gerekir.

Kişi oruçluyken itikafa girmeyi nezretmişse, oruçlu olarak itikafa girmesi gerekir. Çünkü bunu kendisine vacib kılmıştır.

Kişi, itikafı belirli bir camide yapmayı nezrederse, nezrettiği camide yapması şart değildir. Başka camilerde itikafa girebilir. İsterse itikaf yap­mayı nezrettiği cami, diğer camilerden daha mübarek olsun. Ancak bun­dan Mescid-i Nebevi ve. Mescid-i Aksa müstesnadır. Bu mescidlerden bi­rinde itikafa girmeyi nezreden kişi, başka mescidlerde itikafa giremez. Çünkü onlar, üstün bir fazilete sahiptirler. Buralarda yapılan ibadetin ecri de çok büyüktür. - Fakat Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa yerine kaim olur. Fakat aksi olmaz. Ayrıca bunlar birbirlerinin yerine de kaim olmazlar. Meselâ 'Ben Mescid-i Nebevîde itikafa girmeyi nezrediyorum' diyen kişi, Mescİd-i Aksâ'dz itikafa giremez.

 

İtikafm  Âdabı

 

İtikafın edeblerini şöyle sıralayabiliriz:

1.  İtikafa giren kimsenin; ibadetle, Kur'an okumakla, ilimle meşgul olması müstehabdır. Çünkü bunlar, itikafın amacına en uygun olan şeylerdir.

2.  Oruç tutmak.

İtikaf, oruçla birlikte olursa daha evlâ ve şehveti kırmada daha tesirli,, zihni toplamaya, kalbi saflaştırmaya daha elverişli olur.

3. Cuma kılınan mescidde itikafa girmek.

4.  İtikaf esnasında hayırdan başka birşey konuşmamak.

İtikafa giren kişi küfretmemeli, gıybet ve kovuculuk yapmamalı, lü­zumsuz konuşmamalıdır.

 

İtikafın   Mekruhları

 

1. Hacamat (kan aldırmak) ve kan akıtmak.

Eğer mescidin pislenmeyeceğinden emin olunursa, kan aldırmak ve kan akıtmak mekruhtur. Fakat mescidin pislenmesi sözkonusu olursa ha­ram olur.

2. Herhangibir sanatla veya işle fazla meşgul olmak.

Meselâ  yün  örmek  ve  elbise  dikmekle  fazla  meşgul  olmak mekruhtur. Alışveriş yapmak ise, az bile olsa mekruhtur.

 

İtikafı  İfsad Eden  Şeyler

 

1.  Kişinin, hanımıyla kasden cinsel ilişkide bulunması. Cinsel ilişki esnasında meni akmamış olsa bile itikaf bozulur.

Mescidlerde itikaf ta iken hanımlarınıza yaklaşmayın. (Bakara/187)

Fakat cima yapmadan kişinin hanımına dokunması, öpmesi gibi şeyler itikafa zarar vermezler. Ancak meni gelirse, itikaf ifsad olur.

2.  İhtiyaç olmaksızın mescidden çıkmak.

3- îrtidat etmek, sarhoş olmak ve delirmek.

4. Hayız ve nifas kanının gelmesi.

Bu   durumda   mescidde   durmak   haram,   itikaf tan   çıkmak müstehabdır. Daha sonra yeni bir niyetle tekrar itikafa başlanır.

 [1] Buharî/1922, Müslim/1172

[2] Hâkim 1/439, (İbn Abbas'tan)

 

Online Bağış
Hediyen Dünyanın En Güzel Hediyesi Olsun
Haftanın Hutbesi
08.09.2023 İlim Yolu, Cennet Yoludur
01.09.2023 Sakın İncitme Bir Cânı!
25.08.2023 Allah’ın Yardımı Aziz Milletimizle Beraberdir
18.08.2023 Ahiret: Ebedi Yurdumuz
11.08.2023 Sıla-İ Rahim: Rahmet Ve Bereket Vesilemiz
04.08.2023 Cuma: Haftalık Bayram Günümüz
Kur'an-ı Kerim Dinle
DİB Kur'an Portalı
Ramazan Pakdil Sureler
Bünyamin Topçuoğlu
Bünyamin T.oğlu Aşirler
İlhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Ahmed Al Ajmi Hatim
F.Çollak Görüntülü Hatim
İshak Daniş Hatim
5 Hafız OK takipli Hatim
Mehmet Emin Ay Hatim
İsmail Biçer Ok Takipli
İsmail Biçer Aşr-ı Şerifler
114 Sure 114 Hafız
S.Hafızlar Görüntülü
Kur'an International
Tefsir
Cüz Cüz Kur’an Özeti
Her Cüzden Üç Mesaj
Elmalı Tefsiri
Elmalı Meali
Fizilali Kur'an
DİB Kuran Meali
Kur'an-ı Nasıl Anlayalım
Fıkıh
K.İslam Fıkhı
R. Muhtar-İbn-i Abidin
Gurer Ve Dürer
Mülteka El Ebhur
Kuduri Tercümesi
Nûru'l-îzâh Tercümesi
Büyük Şafi Fıkhı
Detaylarıyla Namaz
Hadis
Kütübüs-Sitte
Sahihi Buhari
Riyazüs Salihin
Ellü'lüü vel-Mercan
Hadis El Kitabı
40 Hadis ve izahı
Uydurma Hadisler
Üye Adı
Parola

Şifremi unuttum -
Sayfa oluşturulma süresi: 0.02 saniye 13,920,912 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2012 islamda Hayat
Sitemizdeki Vaaz, Hutbe ve Yazılar kaynak göstermek şartı önceden izin Almadan Ticari Amaçlar Dışında Kullanmak Serbestir.

Tüm Bilgiler Ümmete Vakıftır copyright © 2002 - 2023