Vaaz Kategorileri
İman Konuları
İbadet Konuları
Sosyal Konular
Ramazan Vaazları
Dini Günler ve Geceler
DİB Örnek Vaazları
Kur'an'dan Öğütler
Genel Konular
islam ve Aile
Görev,Sorumluluk,Ahlak
Mevlid-i Nebi Vaazları
Ana Menü
Çocuklar İçin
Kur'an Öğreniyorm
Dinimi Öğreniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Ansiklopedi ve sözlük
Osmanlıca Sözlük
İslam Ansiklopedisi
Dini Sözlük
Dini Terimler
Küçük Lügat
Dini Kitaplar
P.Hayatı Salih Suruç
Kur'an ve Bilim
Günümüzde İslam
Kıssadan Hisse
Ehli Sünnet Yolu
İslam Tasavvufu
En Güzel Örnek
Gıybet Hastalığı
Adım Adım Kurtuluş
Mesneviden Öyküler
Büyük Şafii Fıkhı

MÜNÂDILA- 2

Münadıla'nın   Tarifi 2

Münadıla'nın   Hükmü  ve  Delili 2

Münadila'nın   Çeşitleri 2

Münadıla'nın   Şartlan. 2

Müsabaka ve  Münadıla Akdi Lüzumlu  Bir Akiddir 3


MÜNÂDILA-

 

Münadıla'nın   Tarifi  

                                    '           -

Münadıla, atmak anlamına gelen nedl kökünden gelmektedir. Mükâfaha ve mukâveme kelimeleri de aynı anlamdadır. Ok ve silahlarla münadıla yapmaktan maksat, bu aletlerle savaşta kullanıldığı şe kilde eğitim yapmaktır. Münadıla'mn şer'î mânâsı, iki veya daha fazla kişinin, ortaya konulan belli bir mükâfat için silahlarla atış yapmasıdır.

 

Münadıla'nın   Hükmü  ve  Delili

 

Münadıla sünnettir. Nitekim bunu Müsabaka bahsinde de belirt­miştik. Ancak münadıla'nın sünnet olması için, amacın cihad için hazır­lanmak, düşmana karşı savaşmak olması gerekir. Münadıla'dan gaye gururlanmak, büyüklük taslamak, masum insanlara saldırmak olursa, o zaman münadıla, 'İşler maksatlarına göre değerlendirilir' kaidesi gere­ğince haram olur.

Şu ayet-i kerimeden, münadıla'nın meşru olduğu ve teşvik edildiği istidlal edilmiştir:

Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp  beslenen atlardan hazırlayın. (Enfal/60)

Hz. Peygamber, ayette geçen kuvvet'i, ok, mızrak gibi silahlan atmak şeklinde tefsir ederek şöyle buyurmuştur:

Gözünüzü açın, kuvvet, ancak atmaktır,[1]

Seleme b. el-Ekva'dan şöyle rivayet edilmiştir: Hz. Peygamber, Eşlem kabilesinden ok atan birkaç kişinin yanından geçerken şöyle dedi:

-  Ey İsmailoğulları! Atınız! Şüphesiz sizin babanız atıcı idi. Atınız! Ben de falan kabileyle beraberim.

Bunun üzerine, oradaki diğer kabileden olanlar ok atmayı bıraktılar. Hz. Peygamber onlara şöyle sordu:

-  Neden atmıyorsunuz?

-  Sen onlarla beraber olduğun halde biz nasıl âtanz?

-  O halde ben hepinizle beraberim, atınız.[2]

Yarış için mükâfat, ancak nasl (temren, ok, kargı gibi şeylerin ucundaki sivri demir) veya huff (deve tabanı) veya hâfir (toynaklı)lardadır.[3]

Yani müsabaka deve, at. gibi hayvanlarla, ok, kargı gibi aletlerle yapılır, mükâfat da bunlarla yapılan müsabakalar için sözkonusudur.

 

Münadila'nın   Çeşitleri

 

At ile yapılan müsabaka'mn dört şekli olduğu gibi, silahla münadıla yapmanın da dört şekli vardır. Burada da üçüncü şekil bâtıldır. Üçüncü şekil şudur: Münadıla yapan kişiler, ortaya kjelli bir miktar para koyar, münadıla'yı kazanan o parayı alır, diğerleri kaybeder. Bu şekilde münadıla yapmak kumardır. Allah Teâlâ bunun bir pislik olduğunu bildirerek yasaklamıştır.

 

Münadıla'nın   Şartlan

 

Münadıla'mn sahih olması için şu hususlara riayet edilmesi gerekir:

1.  Atış yapılacak hedef, münadıia yapanlar tarafından bilinmelidir.

Eğer atış yapılacak hedef belirlenmeksizin sadece atış yapılacağı mutlak şekilde söylenirse, münadıla sahih olmaz. Bu durumda atış, sa­dece hedefi vurmaya hamledilir.

2. Atış yapılacak silahların aynı cins olması gerekir.

Değişik silahlarla yarışmak -taraflar razı olsa bile- sahih olmaz.

3. Atıcılar ve kaç atış yapacakları belli olmalıdır.

Atıcıların kaç kişi olduğu, herbirinin kaç atış yapacağı ve atış yapı -lacak mesafenin ne kadar olduğu münadıla yapanlar tarafından bilin­melidir.

4.  Malın cinsi ve miktarı belli olmalıdır.

Münadıla yapan kişiler tarafından, kazanacak kişiye verilecek mü­kâfatın ne olduğu ve ne kadar olduğu bilinmelidir.

Eğer yapılan münadıla, münadıla'nın haram olan üçüncü şekli ise, o zaman bir muhallilin bulunması şarttır.

Kendisiyle  Münadıla  Yapmanın  Caiz   Olduğu  ve   Olmadığı

Aletler

Kendisiyle münadıla yapılması caiz olan aletlerin tesbitinde kaide şudur: Savaşta düşmana karşı kullanılan ve yararlı olan tüm aletlerle münadıla yapılması caizdir. Öyleyse savaşta işe yaramayan veya faydası az olan aletlerle münadıla yapmak caiz değildir.  Buna  binaen top oyunun her çeşidinde, yüzmede, satrançta, tek ayak üzerine durmada, küçük kayıklarla yarışmada ve benzeri şeylerde münadıla yapmak caiz değildir. Çünkü bunların hiçbirinin savaşta faydası olmaz. Ancak bunlar, caiz olan oyunlardandır. Bunların bazıları müstehab ve mendub da olabilir. Meselâ mal veya para karşılığı olmaksızın yüzmek müstehabdır. Fakat mal veya para için yüzmek caiz değildir.

 

Müsabaka ve  Münadıla Akdi Lüzumlu  Bir Akiddir

 

Yukarıda zikrettiğimiz şartlar dahilinde yapılan müsabaka ve mü­nadıla akdi, ortaya mal koyan kişi ve yarışacak kişiler için lüzumlu (yerine getirilmesi gerekli olan) bir akiddir; yani taraflardan biri tek ba­şına bu akdi feshedemez veya meriyete sokmaktan kaçamaz. Akdin lüzumlu olmasından maksat, bir tarafın tek başına o akdi -alışveriş ve icarede olduğu gibi- feshedememesi, ancak diğer tarafın muvafakatini almak suretiyle feshedebilmesidir. Eğer yapılacak müsabaka ve münadıla için ortaya bir mükâfat konmamışsa, o zaman bu akid taraflar için caiz olan bir akiddir; taraflardan biri tek başına feshedebilir.

 [1] Müslim/1917

[2] Buharî/2743

[3] Tirmizî/1700, Ebu Dâvud/2574

 

Online Bağış
Hediyen Dünyanın En Güzel Hediyesi Olsun
Haftanın Hutbesi
08.09.2023 İlim Yolu, Cennet Yoludur
01.09.2023 Sakın İncitme Bir Cânı!
25.08.2023 Allah’ın Yardımı Aziz Milletimizle Beraberdir
18.08.2023 Ahiret: Ebedi Yurdumuz
11.08.2023 Sıla-İ Rahim: Rahmet Ve Bereket Vesilemiz
04.08.2023 Cuma: Haftalık Bayram Günümüz
Kur'an-ı Kerim Dinle
DİB Kur'an Portalı
Ramazan Pakdil Sureler
Bünyamin Topçuoğlu
Bünyamin T.oğlu Aşirler
İlhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Ahmed Al Ajmi Hatim
F.Çollak Görüntülü Hatim
İshak Daniş Hatim
5 Hafız OK takipli Hatim
Mehmet Emin Ay Hatim
İsmail Biçer Ok Takipli
İsmail Biçer Aşr-ı Şerifler
114 Sure 114 Hafız
S.Hafızlar Görüntülü
Kur'an International
Tefsir
Cüz Cüz Kur’an Özeti
Her Cüzden Üç Mesaj
Elmalı Tefsiri
Elmalı Meali
Fizilali Kur'an
DİB Kuran Meali
Kur'an-ı Nasıl Anlayalım
Fıkıh
K.İslam Fıkhı
R. Muhtar-İbn-i Abidin
Gurer Ve Dürer
Mülteka El Ebhur
Kuduri Tercümesi
Nûru'l-îzâh Tercümesi
Büyük Şafi Fıkhı
Detaylarıyla Namaz
Hadis
Kütübüs-Sitte
Sahihi Buhari
Riyazüs Salihin
Ellü'lüü vel-Mercan
Hadis El Kitabı
40 Hadis ve izahı
Uydurma Hadisler
Üye Adı
Parola

Şifremi unuttum -
Sayfa oluşturulma süresi: 0.01 saniye 13,929,403 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2012 islamda Hayat
Sitemizdeki Vaaz, Hutbe ve Yazılar kaynak göstermek şartı önceden izin Almadan Ticari Amaçlar Dışında Kullanmak Serbestir.

Tüm Bilgiler Ümmete Vakıftır copyright © 2002 - 2023