Vaaz Kategorileri
İman Konuları
İbadet Konuları
Sosyal Konular
Ramazan Vaazları
Dini Günler ve Geceler
DİB Örnek Vaazları
Kur'an'dan Öğütler
Genel Konular
islam ve Aile
Görev,Sorumluluk,Ahlak
Mevlid-i Nebi Vaazları
Ana Menü
Çocuklar İçin
Kur'an Öğreniyorm
Dinimi Öğreniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Ansiklopedi ve sözlük
Osmanlıca Sözlük
İslam Ansiklopedisi
Dini Sözlük
Dini Terimler
Küçük Lügat
Dini Kitaplar
P.Hayatı Salih Suruç
Kur'an ve Bilim
Günümüzde İslam
Kıssadan Hisse
Ehli Sünnet Yolu
İslam Tasavvufu
En Güzel Örnek
Gıybet Hastalığı
Adım Adım Kurtuluş
Mesneviden Öyküler
Kaynaklarıyla İslam Fıkhı Celal YILDIRIM

ZİNA VE İLGİLİ HÜKÜMLER.. 2

Zinâ'ın Rüknü : 2

Zinâ'nın Şartı : 2

Zina Suçu Hakimin Huzurunda Ne İle Sabit Olur?. 2

Dört Kişinin Şahidliği Hangi Ölçü Ve Kıstaslarla Dinlenir?. 2

Dört Şahid, Sadece Zina Ettiğini Gördük Derlerse : 2

Zina Suçu Dört Şahidle Sübut Bulduğu Gibi Şahsın İkrarıyla Da Sübut Bulur : 3

Dilsize Zina Suçundan Hadd Gerekir Mi?. 3

Tenasül Aleti Kesik Bulunduğu Halde Zina Ettiğini İkrar Ederse : 3

İkrar, Kendinde Olduğu Bir Sırada Yapılmalıdır : 3

İkrar Kaç Defa Olmalıdır?. 3

Hâkim, Zina Ettiğini İkrara Gelen Kimseyi Bundan Vazgeçirmeye Çalışmalıdır : 3

Sadece Dört Defa İkrar Yeterli Midir?. 3

Zina Ettiğini İkrar Edene Telkinde Bulunmak : 4

Zina Ettiği Kadın Ortada Yoksa : 4

HADDİN KEYFİYETİ VE UYGULANMASI 4

Bir Kimsenin Evliliği Ne İle Sabit Olur?. 4

Recm Cezası Uygulanırken : 5

Şâhidlerin Recm Uygulanırken Taş Atmaktan Kalınmaları Halinde : 5

Hasta Olan Kimseye Hadd Vurulur Mu?. 5

Gebe Kadının Cezası Hemen Uygulanır Mı?. 5

ZİNA ETTİĞİNE ŞÂHİDLİKTE BULUNMAK.. 6

Dört Şahidin De Ayni.Mecliste Şahidlik Yapması : 6

Dört Şahidden İkisi Zinayı Gördüklerine İkisi De Zina Eden Şahsın Bunu İkrar Ettiğine Şehadette Bulunurlarsa : 6


ZİNA VE İLGİLİ HÜKÜMLER

 

Zinâ : Nikâhsız ve şüpheyle olmaksızın ergen bir erkeğin er­gen bir kadınla cinsel temasta bulunmasıdır. Kadın irâdesi dışın&a tutulup zorlanmadığı takdirde ayni fiile imkân vermesiyle oda zina etmiş kabul edilir ve her ikisi de evlilik- bekârlık durumlarına göre cezaya çarptırılır.

Zînâ, hak dinlerin hepsinde kesinlikle haram kılınmış ve ya­saklanmıştır. Tevrat'ta bu konuda çok daha ağır müeyyideler vardır.

Zinâ'nm haram kılındığı, Kitap, Sünnet ve İcmâ' ile sabit olmuş­tur. Mezhep imamları da bu hususta ittifak halindedirler.

Zinâ'nm tarifi bu olunca, şu hükümleri hemen çıkarmak müm­kün : Akli dengesi yerinde olmayan (deli) ve bir de ergen olmayan çocuk nikâhı adtında bulunmayan yabancı bir kadınla cinsel temas­ta bulunurlarsa, zina sayılmaz. Gerçi bu kesinlikle haramdır. Ancak her ikisi de mükellef sayımladıkları için zina hükmüne göre, ceza­landırılmazlar.[1]

Şahidsiz nikahladığı kadınla cinsel temasta bulunan kimse de -şüpheli görüldüğü için- zina etmiş denilmez. Çünkü şahidsiz nikâ­hın sahih olup olmadığında kesin bilgi olmadığı anlaşılıyor ve bu yüzden meydana gelen cinsel temasta zina kasdı mevcut değildir.[2]

 

Zinâ'ın Rüknü :

 

Zinâ'nm rüknü birdir : İki sünnet yerinin birleşip tenasüp ale­tinin baş kısmımn tenasül cihazına girip kaybolmasıdır. Bu biçimde temas kuran kadm ile erkek zina etmiş kabul edilirler, meni aksın akmasın farketmez. Tenasül aletinin tamamının da girmesi gerekli değildir. [3]

 

Zinâ'nın Şartı :

 

Zinâ'nın şartı, onun haram olduğunu bilmektir. O.takdirde zina­nın haram olduğunu bilmiyen bir kimse, örneğin gayr-i müslim ül­kede İslâm'a girip zinâ'nın haram olduğunu bilmiyen bir kimse- ni­kâhı altında olmayan bir kadınla cinsel temasta bulunursa, büyük günah olmakla beraber kendisine zina hükmü gerekmez, yani hadd vurulmaz.[4]

 

Zina Suçu Hakimin Huzurunda Ne İle Sabit Olur?

 

Bilindiği gibi, zina suçuna karşı cezayı hâkim verir ve tatbik et­tirir. O takdirde zina suçuyla yargılanan bir kimsenin bu suçu işle­diğine dair dört kişinin -cinsel temas tabiriyle değil- zina etti, tabi­riyle şahidlikte bulunması, yeterli delil sayılır. [5]

 

Dört Kişinin Şahidliği Hangi Ölçü Ve Kıstaslarla Dinlenir?

 

Mahkemede hâkimin huzurunda şahidlik edecek dört kişiden önce «zina nedir?» diye sorulur. Sonra da «Nerede zina etti» diye ikinci bir soru ilâve edilir. Şahidler zinanın ne demek olduğunu açık­lar ve «biz, sürme çubuğunun sürmedanlığa sokulduğu gibi, onun zina ettiğini gördük» derlerse, bu kez hangi vakitte zina ettikleri so­rulur. Onu da açıkladıktan sonra kiminle zina ettiği sorulur. Sonra da nerede zina ettikleri sorulur. Bütün bu sorulara cevap verirler,. hâkim de onların âdil olduklarını bilirse, suç sabit olmuştur. Bundan sonra zina edenlerin evli ve bekâr oldukları tesbit edilir.

Hâkim, şahidlerin âdil olup olmadıklarında şüphe ederse, âdil oldukları sübut buluncaya kadar zâniyi hapseder.[6]

 

Dört Şahid, Sadece Zina Ettiğini Gördük Derlerse :

 

Hâkimin huzurunda dört şahit sadece bu adamın şu kadınla zi­na ettiğini gördük derler, fakat bunun keyfiyetini ve mahiyetini an­latmazlar ve «bundan fazlasını da söyliyecek değiliz» derlerse, şahid-likleri kabul olunmaz. Ayni zamanda kendilerine zina iftirasından dolayı hadd de vurulmaz. Çünkü sayıları dördü bulmuştur. Bunun gibi, şahidlerden bir kısmi gördükleri zinâ'nın keyfiyetini vasfedeıv bir kısmı vasfetmezse, yine zina isnad edilen adama vurulmaz. ve şahidlere de ceza verilmez. Çünkü belirtildiği gibi, sayılan dördü bulmuştur.[7]

 

Zina Suçu Dört Şahidle Sübut Bulduğu Gibi Şahsın İkrarıyla Da Sübut Bulur :

 

O halde hâkimin huzurunda adam, «ben falan kadınla zina et­tim derse, onun bu ikrarı muteber sayılır ve kendisine zina suçun dan dolayı hadd veya recim gerekir.

Hâkimin huzurunda değil de başka bir yerde bunu ikrar eder ve ikrarına dört kişi şahid olursa, bu ikrar muteber sayılmıyacağı gibi, şahidlerin bu husustaki şehadeti de muteber tutulmaz. İsterse bu ikrarını dört defa tekrarlamış olsun, farketmez.[8]

Hâkim huzurundaki ikrarın da çok açık olması gerekir. Ve ada­mın yalan söylediği de ortaya çıkmamış bulunmalıdır. Aksi halde suç sübut bulmaz.[9]

 

Dilsize Zina Suçundan Hadd Gerekir Mi?

 

Sadece işaretle veya yazı ile zina ettiğini ikrar etse bile yine de bu muteber sayılmaz ve kendisine ceza gerekmez. Ancak dört şahit belirtilen Ölçülere göre şehadette bulunurlarsa, o takdirde suç sü­but bulur.

Fukahadan bir kısmına göre, dilsizin zina ettiğine dair şahidlik te kabul edilmez. Çünkü onun bir şüphe ile bunu yaptığını iddia et­mesi sözkonusudur? [10]

Bunun gibi dilsiz erkek, dilsiz kadınla zina ettiğini ikrar etse, yi­ne de muteber sayılmıyacağından kendisine hadd gerekmez. Ayni şekilde dilsiz kadının dilsiz bir erkekle iznâ ettiğim ikrar etmesi de haddi gerektirmemektedir.[11]

 

Tenasül Aleti Kesik Bulunduğu Halde Zina Ettiğini İkrar Ederse :

 

Hâkimin huzurunda zina ettiğini ikrar eder, sonra da tenasül aletinin kesik olduğu anlaşılır veya ikrarı yapan kadının tenasül ci­hazının cinsel temasa müsait olmadığı, kemik başlarının bitişik bu­lunduğu anlaşılırsa, hadd gerekmez. Bu, İmam Ebû Hanîfe'nin içti­hadıdır.[12]

 

İkrar, Kendinde Olduğu Bir Sırada Yapılmalıdır :

 

O takdirde fazla sarhoş olan kifmsenin ikrarı muteber tutulmaz. Sarhoşluğu zail olduktan sonra, aynı ikrarda bulunursa, o takdirde suç sabit olur. [13]

 

İkrar Kaç Defa Olmalıdır?

 

Hanefi imamlarına göre, ergen kimsenin kendi meclislerinden dört mecliste dört defa ikrar etmesi gerekir. Ayni mecliste dört defa İkrarda da bulunsa, bunların hepsi bir ikrar sayılır. [14]Sahih olan da budur.

Adam her gün bir defa ikrarda bulunmak suretiyle dört günde dört defa ikrar ederse, o takdirde suç sabit sayılır ve kendisine hadd gerekir. Her ay bir defa ikrar etmesi de böyledir. [15]

 

Hâkim, Zina Ettiğini İkrara Gelen Kimseyi Bundan Vazgeçirmeye Çalışmalıdır :

 

Hâkimin huzuruna çıkıp zina ettiğini ikrar eden kimseyi bu sö­zünden dönmesi için hâkim uyarır ve huzurundan uzaklaştırılması­nı emreder. Bununla beraber yine gelip ikrar eder ve bunu dört de­fa tekrarlarsa, o takdirde suç sübut bulmuş olur.[16]

 

Sadece Dört Defa İkrar Yeterli Midir?

 

Kişinin gelip dört defa ayrı ayrı ikrarda bulunması kâfi neden olur mu? Hâkim onun bu ikrarından sonra, ne zaman nerede, kimin­le nasıl zina ettiğini sorar. Hepsine olumlu cevap alırsa, mesele, yok; şüphe edilirse, üzerinde durulur. Ayrıca evli ve bekâr olduğu soru­lur. Şüphe edilirse, tahkik yapılarak sonuca varılır.[17]

 

Zina Ettiğini İkrar Edene Telkinde Bulunmak :

 

Hâkimin huzuruna çıkıp zina ettiğini ikrarda bulunan kimseye bazı telkinlerde bulunmak müstehabdır; bu daha çok bir canın yok edilmemesini, aklî dengesinde bir bozukluğun bulunabilmesi ihti­malinin tesbitini, sinir sisteminin bozukluğu sebebiyle rasgele ko­nuştuğunun anlaşılmasını amaçlar. Bu nedenle hâkimin aşağıdaki telkinlerde bulunmasında yarar görülmüş ve müstehab sayılmıştır :

a) Zina etmedin, belki onu öptün değil mi?

b) Yoksa nikâhlı karın zannederek mi cinsel temasta bulundun?

c)  Senin nikâhlı karın değil midir o?

d) Sende uyku sersemliği mi var?

e) Akli dengende bozukluk mu var? gibi sözler bu cümledendir.[18]

 

Zina Ettiği Kadın Ortada Yoksa :

 

Adam gelip ortada olmayan ve başkası tarafından tanınmayan bir kadınla zina ettiğini ikrar ederse, kendisine hadd vurulması ge­rekir. Tabii evli ise recmedilir. Bunda istihsan vardır.

Adam gelip dört defa ikrarda bulunur, yani falan kadınla zina ettiğini söyler, o kadın da, «hayır, benimle zina etmedi, beni nikah­ladı» diye iddia- eder veya kadın gelip «falan erkekle zina ettim» di­ye dört defa ikrarda bulunur, sözünü ettiği 2 dam ise, «hayır, ben bu kadınla evlendim» diye iddiada bulunursa, hiçbirine hadd gerekmez. Ve bu durumda adamın kadına mehr vermesi vâcib olur. Hâkimin gerçeği bilmesi yeterli sebep sayılmaz, yani hükme medar olmaz.[19]

 

HADDİN KEYFİYETİ VE UYGULANMASI

 

Zina suçu ya dört şahidin şehadetiyle, ya da zâninin dört defa ikrarıyla sübut bulduktan sonra HADD cezası gerekir. Zina edenler evli iseler, doğrudan recmedilirler.

Evli olmanın ölçüsü ise : Kişinin hür, âkil, baliğ ve Müslüman bulunması, hür bir kadınla sahih bir nikâhla evli olup onunla cinsel temasta bulunması gerekir. Aksi halde kendisine yüz değnek vuru­lur, recmedümez. Tabii âkil ya da baliğ değilse hadd kendiliğinden düşer.

Evlendiktan sonra mehri gerektiren sahih bir halvette bulun­mak ta yeterli değildir. Bu durumda olan kimse, bekâr sayılır ve ona göre hadd ceza uygulanır. Fâsid bir nikâhla evlenip cinsel temasta bulunan kimse de zina konusunda bekâr sayılır.

Bunun gibi, Müslüman bir erkek gayr-i müslim bir kadınla şâ-hidsiz nikahlanır ve onunla cinsel temasta bulunur, sonra da zina suçu sabit olursa, bu durumda bekâr sayılır, ona göre hadd cezası uygulanır.

iki gayr-i müslim evli bulundukları halde zina ederler ve sonra İslâm'a girerlerse, bunlar da bekâr hükmünde sayılır.

Müslüman bir erkekle Müslüman bir kadın evü bulunurlar ve sonra elinden dönerlerse, evlilikleri hükümsüz sayılır. Bu durumda tekrar İslâm'a dönerlerse, cinsel temasta bulunmadıkları sürece be­kâr hükmündedirler; bu durumda zina suçu işler ve bu dört şahit veya kendi ikrarlanyla sabit olursa, bekârlara uygulanan hadd uy­gulanır.[20]

Evlilik sübut bulduktan sonra kişi cinnet getirir veya bunarsa, o takdirde zina ettiği takdirde bekârlara uygulanan hadd uygulanır. Cinnet veya bunaklık zail olursa, yine evli kişiler mi sayılırlar? Bu hususta imamların farklı görüşü vardır: İmam Ebû Yusuf a göre, tekrar karısıyla cinsel temasta bulunmadığı sürece bekâr hükmüne tabidir. Diğer imamlara göre, cinsel temasta bulunsun bulunmasın, cinnet veya bunaklık kalktıktan sonra evli sayılır ve o hükme göre -şayet zina suçu işlerse- yargılanır.[21]

 

Bir Kimsenin Evliliği Ne İle Sabit Olur?

 

Günümüzde resmî nikâhları olup olmadığına bakılır. Ancak İs­lâm Hukukuna göre, sadece böyle bir kayıtla yetinilmez, ya şahsın kendisi evli olduğunu ikrar eder, ya da iki erkek veya bir erkek iki kadın şehadette bulunurlar. O takdirde şahsın evli olduğuna hükme­dilir.[22]

Belirtilen şartlar sübut bulduktan sonra adam evli bulunduğu kadınla henüz cinsel temasta bulunmadığım iddia eder ve kadın da o adamdan olduğu geçen süreyle anlaşılan bir çocuk doğurursa şer'-an adam evli sayılır ve bu durumda zina suçu sübut bulmuşsa, evli­lere uygulanan hadd gerekir.[23]

Adam kadınla evlendikten sonra onu boşar ve «onunla cinsel te­masta bulundum» der, kadın da «bulunmadı» derse, bu durumda o süre içinde meydana gelen bir zina suçu varsa, adam evliler, kadın da bekârlar hükmüne girer.

îslâm fıkhına göre, nikâhlısı olmayan kadına dübüründen yak­laşırsa, zina sayılmaz, ancak büyük bir günah kabul edilir ve ona gö­re, ceza verilir.[24]

 

Recm Cezası Uygulanırken :

 

Recm cezası uygulanırken Müslümanlardan bir cemaatin de bu­na hazır olması sağlanır. Çünkü görenlerin ibret alması ve bu tür fuhşiyata yanaşmanın çok tehlikeli olduğunun sergilenmesi huku­kun uygulanma hikmetine daha uygun düşer. [25]

 

Şâhidlerin Recm Uygulanırken Taş Atmaktan Kalınmaları Halinde :

 

Kişinin zina ettiği dört şahidin şehadetiyle sübut bulduktan son­ra, recm cezası uygulamasına geçilince, önce şâhidlerin taş atması emredilir. Şayet onlar bundan kaçınacak olurlarsa, hadd kendiliğin­den düşer. Bu durumda şâhidlere de hadd tatbik edilmez. Çünkü mü-cerred kaçınmaları şahidlikten rücu' ettiklerinde açık bir kanıt sa­yılmaz. [26]Şahidlerden birinin veya ikisinin de taş atmaktan ka­çınması halinde hüküm böyledir.[27]

Bu, insanlara verilecek ağır cezayı hemen uygulamama hususu-sunda rahmet dolu bir fetvadır.

Diğer hadlerde cezanın tatbikinde önce imamın veya şâhidlerin haddi yerine getirmeleri emredilmez. Bu sadece recm cezasının uy­gulanmasına mahsustur.

Hadd cezası uygulanmadan önce şahidlerden biri veya bir1 kaç tanesi şahidlik ehliyetini kaybeder, örneğin dinden döner veya iki gözünü ya da konuşma melekesini kaybederse, o takdirde hadd dü­şer.

Eecm olayı gerçekleştikten sonra ölen kişi yıkanır, kefenlenir ve namazı kılınarak defnedilir.

Zina eden ve suçu sübut bulan kişi bekâr olursa, o takdirde ken­disine yüz değnek vurulur. Değnek te budak tümseklerinin bulun­maması ve yara açmıyacak biçimde vurulması şarttır. Yüz değnek­ten fazla vurulması caiz değildir.[28]

 

Hasta Olan Kimseye Hadd Vurulur Mu?

 

Zina suçu sabit olduktan sonra adam hastalanırsa, o takdirde be­kâr ise yüz değnek cezası, iyileşinceye kadar geciktirilir. Evli ise bu yüzden recmedilmesi gerekiyorsa, bekletilmesine gerek yoktur.

Yakalandığı hastalık iyileşmesi umulmayan türden ise, adam da iyice zayıflayıp güçten düşmüşse, o takdirde üzerinde yüz çubuk bulunan bir hurma ağacı salkımı vurulur ve her çubuğun vücuda dokunmasına dikkat edilir.[29]

Lohusa kadın da hasta gibi kabul edilir ve ona göre işlem yapılir. Ayhalinde bulunan kadın ise, sağlam kimse kabul edilir ve ona göre ceza uygulanır. [30]

 

Gebe Kadının Cezası Hemen Uygulanır Mı?

 

Zina suçu sabit görülen gebe kadın, doğum yapmadıkça cezası tatbik edilmez. Ancak doğum yapıncaya kadar tutuklu bulunduru­lur. Doğumdan sonra, bekâr ise, yüz değnek vurulması için lohusahk süresinin dolması beklenir. Evli ise, bekletilmesine gerek yok, recm-edilir.

Kadın zina ettiğini kendisi ikrar ederse, doğum yapıncaya ka­dar tutuklu kalmasına gerek yoktur.[31]

 

ZİNA ETTİĞİNE ŞÂHİDLİKTE BULUNMAK

 

Zina suçunun sübut bulması için, yukarıda da belirttiğimiz gibi, ya kişinin dört defa ayrı meclislerde onu ikrar etmesi, ya da hür olan dört erkeğin şehadette bulunması gerektir.[32]

Belirtilen vasıfta dört kişi değil de üç ya da iki kişi gelip şahid-likte bulunursa, şahidlikleri kabul edilmez ve her birine zina iftira­sından dolayı seksener değnek vurulur. Bu, iftiranın cezasıdır ki af­fedilmez. İslâm Fıkhında terim olarak buna Hadd-İ Kazf denilir.

Dört erkek bir araya gelip hâkimin huzuruna çıkıp zina isnâd ettikleri kimse aleyhine şehadette bulunmak isterlerken bunlardan biri şahidlikte bulunmaktan vazgeçerse, geriye kalan üç kişiye, yine zina iftirasından dolayı seksener değnek ceza uygulanır.[33]

Bunun gibi, gelen dört şahitten üçü, «biz bu erkekle bu kadının zina ettiklerini gözümüzle gördük» derler, biri ise, ben sadece onla­rı bir yorgan altında gördüm derse, suç sabit görülmez ve diğer üç kişiye ceza. uygulanır. Çünkü zina şahidliğinde, her şahidin mutla­ka zina edenleri tam fiil halinde gözleriyle görmeleri ve bu şekil şe­hadette bulunmaları gerekir.[34]

 

Dört Şahidin De Ayni.Mecliste Şahidlik Yapması :

 

Hanefî fukahasına göre, dört şahidin de ayni mecliste şehadette bulunması şarttır. Ayrı ayrı meclislerde şahidlikte bulunurlarsa, ka­bul edilmez ve her birine Had-Î kazf cezası uygulanır.[35]

Ayni mecliste hep bir arada değil de birer birer girip şahidlik eder, biri çıkınca diğeri girerse, bu şekil bir şahidlik dajmam Mu-hammed'e göre, muteber sayılmaz ve bu yüzden şahidlere ceza veril­mesi gerekir- Çünkü hepsinin toplu halde aynı mecliste bulunması şarttır.[36]

 

Dört Şahidden İkisi Zinayı Gördüklerine İkisi De Zina Eden Şahsın Bunu İkrar Ettiğine Şehadette Bulunurlarsa :

 

Zina suçunu isbat hususunda dört kişi hâkimin huzuruna çıkar, bunlardan ikisi, «Biz sözü edilen erkekle kadının zina ettiklerini ve fiil halinde bulunduklarını gözlerimizle gördük» derken, diğer ikisi, biz gözlerimizle görmedik, ama zina eden adam, zina ettiğini bizim yanımızda ikrar etti» derlerse, suç sabit olmıyacağı gibi, şahidlere Hadd-İ Kazf cezası da uygulanmaz. Ama üçü zina suçunu gözle­riyle gördüklerine, biri de zina edenin bunu ikrar ettiğine şahidlik ederlerse, o takdirde üç kişiye, zina iftirasında bulunduklarından do­layı ceza uygulanır.

Dört şâhid hâkime gelip falan adamın, tanıyamadıkları bir kadın­la zina ettiğine şahidlik ederlerse, bu kabul edilmiyeceği için zina ettiği iddia edilen adama hadd gerekmez.

Dört şahid, adamın, tanıyamadıkları bir kadınla zina ettiğini söy­ledikten bir süre sonra kadını tanıdıklarını söyleseler bile, zina isnad edilen adama ceza uygulanmaz. Çünkü durum şüphelidir ve şüphe ile amel etmek caiz değildir.

Dört şahid hâkimin huzuruna çıkıp, bunlardan ikisi, «Biz şu ka­dınla şu erkeği Fethiye mahallesinde zina ederken gözlerimizle gör­dük» derken diğer ikisi de, ayni kadınla ayni erkeği göstererek, biz de bu ikisinin Gümüşsü mahallesinde zina ettiklerini gözlerimizle gördük», derse, suç sabit görülmez ve şahidlere de ceza gerekmez. Bunda istihsan vardır. Çünkü kıyasa göre, hadd-i kazf gerekir. Değişik evlerde zina ettiklerim söyleyecek olsalar, hüküm yine böy-le.dir. Bunun gibi, ikisi cuma günü gördüklerini, ikisi de cumartesi günü gördüklerini söylerse, şahidlikleri kabul olunmaz ve hiç kim­seye de bir ceza verimez.[37]

Hâkimin huzuruna sekiz adam çıkıp, dördü, «biz falan erkekle falan kadını Yukarı Köyde şu gün, şu saatte zina ederken gördük» diye şehadette bulunurken, diğer dört kişi ise, «Biz de bunların sözünü ettiği falan erkekle falan kadını ayni gün, ayni saatte Aşağı Köyde zina ederken gördük derlerse, hiçbirinin şahidliği kabul olun­maz ve ceza da gerekmez.[38]

Dört kişi belli bir adamın zina ettiğine ittifakla şahidlikte bulu­nur, ancak kadın hakkında şüpheye düşerlerse, veya zina ettikleri yerde farklı yer üzerinde dururlarsa, şahidlikleri hükümsüz kalır ve ceza da gerekmez.[39]

Zina edenlerin elbiselerinin renginde, biçiminde, uzunluk ve kı­salığında farklı tesbitlerle şahidlikte bulununurlarsa, bu tür ihtilaf­lara itibar edilmez ve suç sübut bulur.

Dört şâhid şehadette bulunduktan ve hüküm yerine getirildikten sonra şâhidlikteiı rücu' ederlerse, her birine hem seksener değnek vurulur, hem bir adam recmedildiği için diyet ödemeleri gerekir.[40]

Dördü erkek, dördü kadın olmak üzere sekiz kişi bir adamın zina ettiğini iddia edip şahidlikte bulunurlar, adam da bekâr olduğu için kendisine yüz değnek vurulur ve sonra bunların hepsi şahidldkten rücu' ederlerse, erkeklere seksener değnek ceza uygulanır, kadınla­ra ceza verilmez. Ama henüz zina isnad ettikleri adama yüz değnek vurulmadan şahidlikten rücu' ederlerse, hepsine de seksener değnek hadd-î kazf uygulanır.[41]

Altı kişi şehadette bulunduğu için adam recmedildikten sonra bunlardan ikisi şehadetten rucu' ederse, bir şey gerekmez. Ama üç kişi rucu' ederse, diyetin dörtte birini vermeleri gerekir ve rücu' edenlere seksener değnek vurulur. Bu, îmam Ebû Hanîfe ile îmam Ebû Yusuf'a göredir.

Dört şahid şehadette bulunduktan sonra kadm, «bu erkek bana zorla tecavüzde bulundu» diye iddia eder, şahidler ise, «hayır kp.dm hiçbir zorlama olmaksızın bununla zina etti derlerse, şahidlerin sö­züne itibar edilir.

Adam gelip beüi bir kadınla zina ettiğini ikrar eder ve sonra ka­dın gelir, o da ayni şeyi ikrar ederse, ister bu geliş adama hadd tat­bik edildikten önce, ister sonra olsun, farketmez, ona da hadd uygulanır. [42]

 [1] El-Muhit - Radıyüddin Serahsî - Fetavâ-yi Hindiyye.

[2] El-Mebsut - Şemsü'l-Eimme Serahsî - Fetava-yi Hindiyye.

Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 3/169.

[3] Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 3/169-170.

[4] EI-Muhit - Radıyüddin Serahsî - Fetâv4-yi Hindiyye.

Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 3/170.

[5] Et-Tebyîn – Zeylaâ.

Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 3/170.

[6] El-Muhit - Radıyüddin Serahsî - Fetâvâ-yi Kaadıhan.

Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 3/170.

[7] El-Mebsut - Şemsü'l-Eimme Serahsî.

Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 3/170-171.

[8] Et-Tebyİn - Zeylai  Fetâvâ-yi Hindiyye.

[9] Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 3/171.

[10] Nehru'l-Ffiik - îbn Nüceym.

[11] Fethü'l-Kadîr - Kemal îbn Hümam.

Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 3/171.

[12] Nehrü'1-Fâik - îbn Nüceym.

Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 3/171.

[13] Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 3/172.

[14] El-Hidâye - Merğinani - Siracü'l-Vehhac – Halvanî.

[15] Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 3/172.

[16] El-Muhit - Radıyüddin Serahsî.

Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 3/172.

[17] Et-Tebyin = Zeylaâ.

Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 3/172.

[18] Bahrirâik - tbn Nüceym.

Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 3/172-173.

[19] El-Kâfî - Burhanaddin Mahmud.

Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 3/173.

[20] Fethü'l-Kacür - Kemal îbn Hümam.

[21] Bahrirâik - îbn Nüceym - Fetâvâ-yi Hindiyye.

Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 3/173-174.

[22] Hizanetü'l-Müftîn - El-Mebsut - Şemsü'l-Eimme Serahsî.

[23] Et-Tebyin - Zeylaî - Fetâvâ-yi Hindiyye.

[24] Fetâvâ-yi Hindiyye.

Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 3/174.

[25] Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 3/174-175.

[26] Fethü'l-Kadir - Kemal Îbn Hümam.

[27] Et-Teybin – Zeylai.

[28] El-Kâfi - Burhaneddin Mahmud.

Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 3/175.

[29] Fethü'LKadir - Kemal b. Hümam - Fetâvâ-yi Hindiyye.

[30] Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 3/175-176.

[31] Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 3/176.

[32] Şerh-ü Tahavî.

[33] El-Muhit - Radıyüddin Serahsi.

[34] Şerh-i Tahavî.

Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 3/176.

[35] El-Kâfi - Hakün-i Şehid Mervezi.

[36] Fetava-yi Kaadıhan.

Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 3/176-177.

[37] Fetâvâ-yi Kaadıhan - Fetavâ-yi Hindiyye.

[38] Nehrii'l-Fâik - İbn Nüceyro.

[39] El-Mebsut - Radıyüddin Serahsî.

[40] Fetâvâ-yi Kaadihan.

[41] El-Muhit - Radıyüddin Serahsî.

[42] Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 3/177-178.

Online Bağış
Hediyen Dünyanın En Güzel Hediyesi Olsun
Haftanın Hutbesi
08.09.2023 İlim Yolu, Cennet Yoludur
01.09.2023 Sakın İncitme Bir Cânı!
25.08.2023 Allah’ın Yardımı Aziz Milletimizle Beraberdir
18.08.2023 Ahiret: Ebedi Yurdumuz
11.08.2023 Sıla-İ Rahim: Rahmet Ve Bereket Vesilemiz
04.08.2023 Cuma: Haftalık Bayram Günümüz
Kur'an-ı Kerim Dinle
DİB Kur'an Portalı
Ramazan Pakdil Sureler
Bünyamin Topçuoğlu
Bünyamin T.oğlu Aşirler
İlhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Ahmed Al Ajmi Hatim
F.Çollak Görüntülü Hatim
İshak Daniş Hatim
5 Hafız OK takipli Hatim
Mehmet Emin Ay Hatim
İsmail Biçer Ok Takipli
İsmail Biçer Aşr-ı Şerifler
114 Sure 114 Hafız
S.Hafızlar Görüntülü
Kur'an International
Tefsir
Cüz Cüz Kur’an Özeti
Her Cüzden Üç Mesaj
Elmalı Tefsiri
Elmalı Meali
Fizilali Kur'an
DİB Kuran Meali
Kur'an-ı Nasıl Anlayalım
Fıkıh
K.İslam Fıkhı
R. Muhtar-İbn-i Abidin
Gurer Ve Dürer
Mülteka El Ebhur
Kuduri Tercümesi
Nûru'l-îzâh Tercümesi
Büyük Şafi Fıkhı
Detaylarıyla Namaz
Hadis
Kütübüs-Sitte
Sahihi Buhari
Riyazüs Salihin
Ellü'lüü vel-Mercan
Hadis El Kitabı
40 Hadis ve izahı
Uydurma Hadisler
Üye Adı
Parola

Şifremi unuttum -
Sayfa oluşturulma süresi: 0.41 saniye 13,929,879 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2012 islamda Hayat
Sitemizdeki Vaaz, Hutbe ve Yazılar kaynak göstermek şartı önceden izin Almadan Ticari Amaçlar Dışında Kullanmak Serbestir.

Tüm Bilgiler Ümmete Vakıftır copyright © 2002 - 2023