Vaaz Kategorileri
İman Konuları
İbadet Konuları
Sosyal Konular
Ramazan Vaazları
Dini Günler ve Geceler
DİB Örnek Vaazları
Kur'an'dan Öğütler
Genel Konular
islam ve Aile
Görev,Sorumluluk,Ahlak
Mevlid-i Nebi Vaazları
Ana Menü
Çocuklar İçin
Kur'an Öğreniyorm
Dinimi Öğreniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Ansiklopedi ve sözlük
Osmanlıca Sözlük
İslam Ansiklopedisi
Dini Sözlük
Dini Terimler
Küçük Lügat
Dini Kitaplar
P.Hayatı Salih Suruç
Kur'an ve Bilim
Günümüzde İslam
Kıssadan Hisse
Ehli Sünnet Yolu
İslam Tasavvufu
En Güzel Örnek
Gıybet Hastalığı
Adım Adım Kurtuluş
Mesneviden Öyküler
Önceki Vaaz Sonraki Vaaz
Üç Aylarda, Mübarek Gün Ve Gecelerde Yapılması Gereken İbadetler

Efendimiz (S.A.V.)’in duası ile söze başlayalım

Enes b. Mâlik (r.a)'den şöyle rivayet edilmiştir: "Receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle dua ederdi:  «Ey Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan'a kavuştur.»

Mübarek ay, gün ve geceleri nasıl değerlendirmeliyiz?

1)Bu mübarek aylarda ve mübarek gün ve gecelerde kendimiz hesaba çekmeliyiz. Hayatımızın ahirete taalluk eden hesabını iyi yapmalıyız. Şeddad b. Evs (R.A)’den nakledildiğine göre Rasûlullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: "Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi de, nefsini hevasına tabi kılan ve Allah'tan dilek(ler)de bulunup duran (bunu yeterli gören) kişidir." (Tirmizi. Kıyame 25; İbn Mace, Zühd 31) Hz. Ömer (R.A.) bir hutbesinde şöyle buyurmuştur: “Hesaba çekilmeden önce, kendinizi hesaba çekiniz. Amelleriniz tartılmadan önce, kendi amellerinizi tartınız. Hesaba çekilmek üzere, kıyamet günündeki en büyük arz, huzura alınma için gerekli güzel hazırlıklarınızı yapınız. O gün huzura alınırsınız, öyle ki size ait hiçbir sır gizli kalmayacak, bütün sırlar meydana çıkacak.” (İbn-i Ebi Şeybe, Kitabu’l-Musannef, 7/96, No:34459) Çünkü Allah; “Rabbine andolsun, onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız.” (Hicr suresi 92/93) buyurmaktadır.

Ey mümin! Ahiret hesabına hazırlıklı mısın?

2)Kulluk bilincimizi oluşturmalı ve Allah’a kul olma yolunda gayret göstermeliyiz. Allah kulluk bilincinin nasıl olması gerektiğini şöyle buyurmaktadır:   “Allah’a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız sizin için büyük mükâfat vardır.” (Ali İmran suresi 179) Yine Allah ; “Rabbimiz! Biz, “Rabbinize iman edin.” diye imana çağıran bir davetçi işittik hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle birlikte al.” (Ali İmran suresi 193) buyurmaktadır.

Ey mümin! Acaba Allah’a kul olma yolun da gayretin nasıldır?

3)Takva bilinci oluşturmalıyız. Allah takva hususun da; “Allah katında en değerliler en fazla takva sahibi olanlardır”.(Nahl suresi 128) “Allah müttekiler ve güzel iş yapanlarla beraberdir.” (Casiye suresi 19) “Allah müttekilerin dostudur.” (Ali İmran suresi 79; Tevbe suresi 4-7) “Cennet ve nimetleri müttekiler içindir”. (Rad suresi 55, Tur suresi 17, Murselat suresi 41-42) buyurmaktadır.

Ey mümin! Takva sahibi olmak için neler yapmaktasın?

4) Çokça dua edilmelidir. Allah Şöyle buyurmaktadır: “De ki: "Sizin duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi?” (Furkan suresi 77)           Ve Allah başka bir ayette dua etmemizi bizden istiyor ve kabul edeceğini bizlere beyan buyuruyor: “Bana dua edin, kabul edeyim.” (Mü’min suresi 60)

Ey mümin! Acaba her daim duada mısın?

5)Her daim Kuran okumalı veya Kuran dinlemeliyiz ve bu aylarda daha da artırarak devam etmeliyiz. Efendimiz (S.A.V) Şöyle buyurmaktadır: “Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir” (Riyazü’s-Salihin, Hadis No: 993)

Ey mümin!  Kuran ne kadar okuyorsun?

6)Kaza namazlarımızı kılmaya gayret göstermeli, teheccüd ve nafile ibadetlere azami gayret sarf etmeliyiz.

Kaza namazı;

Kutsi Hadiste Allah şöyle buyurmaktadır: “Kulum kendisine farz kıldıklarımdan bana göre daha sevimli hiçbir şeyle Zatıma yaklaşmamıştır” buyuruyor.(Riyazus Salihin 95)

Teheccüd namazı;

Ebû Hureyre ve Ebû Saîd el-Hudrî (R.A.) Peygamber Efendimiz (S.A.V.)`in şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir: "Kim geceleyin uyanır ve karısını da uyandırarak beraberce iki rekat namaz kılarlarsa, Allah`ı çok zikreden erkek ve kadınlardan yazılırlar" (Ebû Davûd, Vitr, 13) Yine Hz. Âişe validemizin şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Gece namazını terk etme. Çünkü Resulullah (S.A.V.) onu terk etmezdi. Hasta ve yorgun olduğun zaman oturarak kılardı" (Ebû Davûd, Salatu`t-Tatavvu`, 18)

Nafile namaz;

Efendimiz (S.A.V.) şöyle buyurmaktadır: “Kıyamet günü önce namaza bakılır. O tamamsa, diğer hesaplara geçilir. Namazlar bir insanın kurtuluşu için yeterli olmazsa Allah: “Bakın bakalım kulumun nafile namazları var mı?” der eksikler nafilelerle tamamlanır.” (Tirmizi, Salat 188, Riyazus  Salihın:2/398)

Ey mümin! Kaza namazların var mı, teheccüd kılıyor musun, Nafile ibadetler ile aran nasıl?

7)Zikir ehli olmamız gerekir ve daima zikir üzere hayat sürmenin gayretinde olmalıyız. Zikir kalbin huzura ermesine ve manevi hazza vesile olur. Allah Kuran-ı Kerimde şöyle buyurmaktadır: “Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru!” (Nisa suresi 142)  Allah kalbin tatmininin zikir ile olduğunu bizlere şöyle beyan buyurmaktadır: “Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.” (Hicr suresi 6)

Ey mümin! Allah’ı acaba ne kadar zikrediyorsun?

8)Anaya babaya ve yakınlarımıza iyilikle muamele etmeli ve Allah’ın emri olan sıla-i rahimi gözetmeliyiz. Allah şöyle buyurmaktadır:  “Rabbin sadece kendisine ibadet etmenizi, anne-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi sizin yanınızda yaşlanırsa kendilerine “öf” bile deme; onları azarlama ikisine de güzel söz söyle.” (İsra suresi 23) sıla-i Rahimle ilgili Allah şöyle buyurmaktadır: “…Allah akrabaya yardımı emreder…” (Nahl suresi 90)

Ey mümin! Anan-baban ile ilişkilerin nasıl?

9)Fakirlere, yoksullara, yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeli ve bunların derdi ile her zaman dertlenmeliyiz. Allah şöyle buyurmaktadır: “Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: "Hayır olarak ne harcarsanız o, ana-baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir." (Bakara suresi 215)

Ey mümin! Acaba çevrendeki yetimleri, yoksulları ve ihtiyaç sahiplerini ne kadar gözetiyorsun?

10)Kabirlerimizi ziyaret etmeli ve bir gün bizde öleceğimizin farkında olmalı ve kabir ziyaretlerinden ibret almalıyız ve ahiret yurdunu hatırlamalıyız. Hz. Bureyde (R.A.) şöyle dedi: “Rasulullah (S.A.V.):

‘Ben kabirleri ziyaretten sizi yasaklamıştım. Artık onları ziyaret edebilirsiniz. Çünkü kabirler sizlere ahireti hatırlatır. Kim kabir ziyareti yapmak istiyorsa yapsın, ancak batıl bir söz söylemesin’ buyurdu.” (Müslim 977/106, Ebu Davud 3235, Nesei 2031)

Ey mümin! Kabirleri ziyaret edip ibret alıyor musun?

11)Bu aylarda çokça oruç tutmalı ve bu vesile ile nefsimizi terbiye etmeliyiz.

Recep ayında oruç:

Abdullah ibn Abbas (R.A.) anlatıyor:

“Rasulullah s.a.v. bazı yıllar recep ayında öyle oruç tutardı ki biz, ‘Galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)’ derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, ‘(Galiba) bu ayda hiç oruç tutmayacak’ derdik.” (Beyhakî, Şuabü’l-İman, nr. 3799)

Şaban ayında oruç:

Efendimiz (S.A.V.) şöyle buyurmaktadır:

“Şaban ayı, recep ile ramazan ayı arasında, insanların kıymetinden gaflete düştükleri bir aydır. Halbuki o amellerin Allah’a yükseltildiği bir aydır. Ben de amelimin Allah’a oruçlu olduğum halde yükseltilmesini isterim.” (Nesaî, Sıyam, 70;

Ey mümin! Oruç tutanlar Reyyan kapısından cennete gireceklerdir. Reyyan kapısından cennete girmeye hazır mısın?

12)Çocuklara hediyeler vermeli ve çocuklarımıza mübarek gün ve gecelerin ehemmiyetini öğretmeliyiz. Çocuklarımızı bu aylarda namaza ve camiye alıştırmalıyız. Efendimiz S.A.V. şöyle buyurmaktadır: “Çocuklarınıza gereken ikramı yapın ve terbiyelerini güzel yapın.” (Kütüb-i Sitte, cilt: 17, sayfa: 473, Hadis No: 7091) Yine Efendimiz S.A.V. çocuklarımızı şöyle terbiye etmemiz gerektiğini buyurmaktadır:  “Çocuklarınızı, peygamberimizi, Ehl-i beyti ve Kuran okumayı sevmek gibi üç özellikte terbiye ediniz.” (Kenzü’l-İrfân; 192/441)

Ey mümin! Çocuklarını ahirete hazırlıyor musun?

13)Küslerin barışmasına vesile olmaya gayret göstermeli ve üç günden fazla kardeşler arasında küslüğün helal olmadığının farkında olmasını sağlamak. Allah müminleri kardeş olarak ilan etmiş olup bu husus Kuranda yerini şöyle almaktadır: “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.” (Hucurat suresi 10)

Ey mümin! Acaba kaç küskünü barıştırdın veya gayret gösterdin?

14)Hasta ziyaretlerinde bulunulmalı, hastayı ziyaret etmek cennet meyveleri arasında olmaktır. Resulullah (S.A.V.) buyurdular ki: "Hasta ziyaretinde bulunan kimse, ziyaretten dönünceye kadar cennet meyveleri arasındadır."(Kütübü Sitte 3401). Yine Resulullah (S.A.V.): "Kim bir hastayı akşam vakti ziyaret ederse onunla mutlaka yetmiş bin melek çıkar ve sabaha kadar onun için istiğfarda bulunur, Ona cennette bir bahçe hazırlanır. Kim de hastaya sabahleyin giderse, onunla birlikte yetmiş bin melek çıkar, akşam oluncaya kadar ona istiğfarda bulunur, Ona cennette bir bahçe hazırlanır." (Kütübü Sitte 3400) buyurdu.

Ey mümin! Hastaları arayıp sordun mu veya hasta ziyaretlerinde bulunuyor musun?

15)İlim ve sohbet meclislerinde bulunmaya gayret göstermek. Efendiniz (S.A.V.)“Âlimlerin sohbetine katılın, onlara yakın oturun! Çünkü Allah’ü teâlâ, yağmurla ölü toprağı dirilttiği gibi, ölü kalpleri de, hikmet nuru ile diriltir.” [Taberani] İmam-ı Rabbani: “Kırk gün içinde bir ilim sohbetinde bulunmayan kimsenin kalbi kararır. Büyük günah işlemeye başlar; çünkü ilim kalbe hayat verir. İlimsiz ibadet olmaz.” [Mektubat-ı Rabbani] ve  İmam-ı Gazali de alimin sohbetinde bulunmayı şöyle tarif eder: “Âlimin sohbetinde bulunmak, bin rekât nafile namazdan üstündür.”

Ey mümin! Acaba ilim ve sohbet meclislerinde bulunup Rahmanın yolunda olabiliyor musun?

16)Hz Muhammed (S.A.V.) efendimize çokça salat selam getirmeliyiz. Allah Kuran-ı Kerim de şöyle buyurmaktadır:  “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selam edin.” (Ahzap suresi 56)

Ey mümin! Efendimiz (S.A.V.) her daim bizleri düşünüyordu acaba sen O’nu ne kadar düşünüyorsun veya ne kadar Selat-ü Selam getiriyorsun?

17)Ağlayarak ve sızlanarak için için tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız. Efendimiz SAV günde 100 defa istiğfarda bulunurdu “Ey insanlar, Allah’a tövbe edin. Zira ben günde yüz kere O’na tövbe ediyorum.” (Müslim, Zikr, 42) buyurmuştur. Allah Kuran-ı Kerim’de tövbe ile ilgili şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Allah’a samimiyetle tövbe edin!” (Tahrim Suresi 8)

Ey mümin!  Günde kaç kez tövbe ve istiğfar ediyorsun?

18) Namazları vaktinde ve cemaat ile kılmaya azami gayret göstermeliyiz. Efendimiz (S.A.V.) Şöyle buyurmaktadır:  "Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibidir. Kim de sabahı da cemaatle kılmışsa gecenin tamamını ihya etmiş gibidir." [Müslim, Mesacid 260, (5656) ve cemaatle kılınan namaz ferdi kılınan namzdan 27 derece daha üstün olduğunu Efendimiz (S.A.V.) bizlere haber veriyor.

 Ey mümin! Hz. Muhammed (S.A.V.)’in  ümmeti olarak cemaatle namaza ehemmiyet veriyor musun?

19)Cennete kazanmak için her türlü gayreti sarf etmeliyiz. Allah cennete hazırlık yapanların mükafatını şöyle beyan buyurmaktadır: “Şüphesiz, iman edip, Salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar. Rableri katında onların mükâfatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedî kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur.” Buyurmaktadır.

Ey mümin! Acaba cenneti hakkıyla istiyor musun ve cennete gitmek için neler yapıyorsun?

Sonuç olarak hayatımızı bizlere Allah emanet olarak vermiştir. Bizler de  her anımızı iyi değerlendirmeli ve  ahirette hesabı sorulacağının farkında olarak hayat sürmeliyiz. Mübarek gün ve geceleri usulüne uygun değerlendirmeli ve ahirette her şeyin hesabının sorulacağının farkında olarak “Yakin ölüm gelinceye kadar Rabbimize kulluk etmeliyiz”(Hicr suresi 99) ki Allah’ın rızasını kazanalım ve bizlere Allah cennet kapıları ardına kadar açsın.

Allah şöyle buyurmaktadır:

«Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.» (Haşir suresi 18)

YAZAR: Kadir Hatipoglu - Ocak 02 2024 04:00:00 · Adobe Reader Belgesi · Microsoft Word Belgesi · Yazdır
Önceki Vaaz Sonraki Vaaz
Online Bağış
Hediyen Dünyanın En Güzel Hediyesi Olsun
Haftanın Hutbesi
16.02.2024 Dünyayı Barış Ve İtidale Çağırıyoruz
09.02.2024 Hayatı Değerli Kılan Ölçü: İman
02.02.2024 Rabbimiz, Müminleri Yalnız Ve Yardımsız Bırakmaz
26.01.2024 Mülk Sûresinden Mesajlar
19.01.2024 Bizi Güçlü Kılan, Birlik Ve Beraberliğimizdir
12.01.2024 Allah’ın Rahmet Ve İnayetine Sığınmanın Adı: Eûzü-Besmele
Kur'an-ı Kerim Dinle
DİB Kur'an Portalı
Ramazan Pakdil Sureler
Bünyamin Topçuoğlu
Bünyamin T.oğlu Aşirler
İlhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Ahmed Al Ajmi Hatim
F.Çollak Görüntülü Hatim
İshak Daniş Hatim
5 Hafız OK takipli Hatim
Mehmet Emin Ay Hatim
İsmail Biçer Ok Takipli
İsmail Biçer Aşr-ı Şerifler
114 Sure 114 Hafız
S.Hafızlar Görüntülü
Kur'an International
Tefsir
Cüz Cüz Kur’an Özeti
Her Cüzden Üç Mesaj
Elmalı Tefsiri
Elmalı Meali
Fizilali Kur'an
DİB Kuran Meali
Kur'an-ı Nasıl Anlayalım
Fıkıh
K.İslam Fıkhı
R. Muhtar-İbn-i Abidin
Gurer Ve Dürer
Mülteka El Ebhur
Kuduri Tercümesi
Nûru'l-îzâh Tercümesi
Büyük Şafi Fıkhı
Detaylarıyla Namaz
Hadis
Kütübüs-Sitte
Sahihi Buhari
Riyazüs Salihin
Ellü'lüü vel-Mercan
Hadis El Kitabı
40 Hadis ve izahı
Uydurma Hadisler
Üye Adı
Parola

Şifremi unuttum -
Sayfa oluşturulma süresi: 0.01 saniye 14,801,489 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2012 islamda Hayat
Sitemizdeki Vaaz, Hutbe ve Yazılar kaynak göstermek şartı önceden izin Almadan Ticari Amaçlar Dışında Kullanmak Serbestir.

Tüm Bilgiler Ümmete Vakıftır copyright © 2002 - 2024