Vaaz Kategorileri
İman Konuları
İbadet Konuları
Sosyal Konular
Ramazan Vaazları
Dini Günler ve Geceler
DİB Örnek Vaazları
Kur'an'dan Öğütler
Genel Konular
islam ve Aile
Görev,Sorumluluk,Ahlak
Mevlid-i Nebi Vaazları
Ana Menü
Çocuklar İçin
Kur'an Öğreniyorm
Dinimi Öğreniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Ansiklopedi ve sözlük
Osmanlıca Sözlük
İslam Ansiklopedisi
Dini Sözlük
Dini Terimler
Küçük Lügat
Dini Kitaplar
P.Hayatı Salih Suruç
Kur'an ve Bilim
Günümüzde İslam
Kıssadan Hisse
Ehli Sünnet Yolu
İslam Tasavvufu
En Güzel Örnek
Gıybet Hastalığı
Adım Adım Kurtuluş
Mesneviden Öyküler
Nurul izah ve Tercümesi

YAĞMUR  DUASI[1]   

                                                

Yağmur istemek için cemaatla değil (ferdî olarak) naiüaz kılınır ve (Allah'a) istiğfar edilir.

Yağmur duası için (insanların) üç gün yaya olarak, yırtık, imalı ve yıkanmış elbiselerle, zeliline ve mütevâzıâne bir halde,

Hak Teâlâ'dan korkarak başları eğik (ve boyunları bükük) olarak olundukları beldenin dışına çıkmaları ve her gixa çıkmadan evvelı sadaka vermeleri müstehap olduğu gibi, hayvanların, yaşları erlemiş olanlar ve çocukların [2]dahi (belde dışına ve sahraya)çıkarılmaları müstehaptır. (Ama) Mekke'de ve Beyt-i Makdis'te.se insanlar) Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'da toplanırlar,

L.ym şekilde Peygamberimiz (Aleyhissalâtü vesselâm)'in şehri alan Medine halkının da (Mescid-i Nebevî'de toplanmaları) uyguntur. (Yağmur duası için) insanların yönleri kıbleye dönük ve oturmuş bir haldelerken imam kalkar, yönünü kıbleye döndürür, illerini kaldırıp (dua eder; insanlar da) imamın duasına âmin derler. İmam şöyle dua eder “Allahümmeskina ğaysen muğisen henien merien merian ğadekan acilen gayra raitin mücellien sahhan tabakan daimen”[3] Bu ve benzeri duaları gizli veya açıktan okumalıdır Yağmur duasında elbise ters çevrilmez “[4]ve zimmi bulundurulmaz

 

 [1] İnsanlar, kendilerinin içeceği ve hayvanlarını sulayacakları dere, ırmak ve kuyu gibi su kaynaklarının bulunmadığı bir ülkedeymiş gibi yağmura muhtaç duruma düştükleri halde Allah Teâlâ bu insanlara yağmuru esir­gerse; veya ırmakların suyu insanlara, hayvanlara, ekili ve dikili şeylerin sulanmasına yetmeyecek kadar azalmışsa; kendilerine yağmur ihsan etmesi için, insanların Allah'a istiğfar edip O'na hamd ü senalarda bulunarak böyle husûsî bir şekilde CenâbRabbi'l-Âlemine yalvarmaları sünnettir.

Yağmur için dua etmek, hem Kur'an'la hem de hadisle sabittir: Kur'ân-ı Kerîm'de Allah Teâlâ, Efendimiz Nuh (Ahyhissalâtü vesselam)'dan hikâ-yeten: "Dedim ki: Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü O, çok bağışlayıcıdır. (Mağfiret dileyin ki) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin" (Nûh, 10-11) buyurmaktadır. Bu husus, îslâm öncesi bir kavim için meşru olduğuna ve İslâm da bunu reddetmediğine göre (istiğfar edip hamd ü senada bulunarak Allah'tan) yağmur taleb etmek İslâm'da da meşru olur.

Öte yandan Rasûlullah (Aleyhissalâtü vesselam)'m yağmur duasında bulunduğu, birçok sahih hadisle sabit olduğu gibi Hulefâ-i Raşidîn'in dahi kendisinden sonra yağmur duasında bulundukları sabittir.

Bizim mezhebimizin âlimleri, yağmur talebi için namaz kılmanın sünnet olmadığı ve kılındığı takdirde de mekruh olmayacağı, bilâkis caiz olacağı hususunda söz birliği etmişler; ancak kılındığı takdirde ferdî olarak mı, yoksa cemaatla mı kılınacağı üzerinde ihtilâf etmişlerdir. Ebu Hanîfe (Radıyallahu anh) tek basma kılınacağım söylemiş, Ebu Yûsuf ile Mu-

hammed ise, bayram namazı gibi cemaatla iki rek'at namaz kılınacağını, açıktan okunacağını ancak zevâid

tekbirleri alınmayacağını söylemişler ve aynı zatlar, imamın namazdan sonra bayram hutbesi gibi hutbe

okuyacağını dahi söylemişlerdir. Ancak imam, tek hutbe mi okuyacak, yoksa iki hutbe mi? İmam Muhammed

iki hutbe okuyacağını, imamın bu hutbeler arasında oturacağını söylerken; Ebu Yûsuf, tek hutbe okuyup kıbleye

döneceğini ve elbisesini ters yüz edip yağmur için dua edeceğini söylemiştir.

 

[2] Rivayet olunduğuna göre Efendimiz (Aleyhissalâtü vesselam):

"İçinizdeki zayıf ve düşkünler olmasaydı, acaba mıhlandırılır ve yardım görür müydünüz?" buyurmuştur

öte yandan "Allah'tan korkan gençler, mer'âlarda yayılan hayvanlar, beli bükük yaşlılar ve emzikteki bebekler olmasaydı eğer, başınıza azabın yağması kaçınılmazdı" denilmiştir. Yani ihtiyaç içindeki bu günahsızlar olmasaydı, Allah'ın azabı başınızdan aşağı dökülürdü.

«Allahümmeskınâ ğaysen muğîsen, heriien merlen, merîan ikan, acilen gayra râitin, mücellilen sahhan tabakan dâi-.»-1 Bu ve benzeri duaları, gizli veya açıktan okumalıdır. mur duasında elbise ters çevrilmez2 ve zimmî bulundurulmaz.

[3] «Allah'ım, bize, acele tarafından, kıtlık ve sıkıntıları giderici, eksiksiz, canlılara zarar vermeyen, önü sonu faydalı, bereketli, bol sulu, yaygın, ufakları ve yeryüzünü kaplayan yağmurlar ihsan eyle» demektir.

[4] Bu, îmam A'zam'm görüşüdür. Muhammed ise elbisenin tersyüz edileceğini söylemiştir. Ebu Yûsufun görüşünde ihtilaf olunmuştur. Kimisi Ebu Yûsuf un,, îmam'in görüşünde olduğunu, kimisi de Muhammed'in görüşünde olduğunu söylemişlerdir ki en doğrusu da budur. Bütün bunlar îmam A'zam hakkındaki nakillerdir. Ama meseleye bir de diğer insanlar açısından baktığımızda çoğu ulemanın elbiselerini ters çevirmediklerini görürüz.

Online Bağış
Hediyen Dünyanın En Güzel Hediyesi Olsun
Haftanın Hutbesi
08.09.2023 İlim Yolu, Cennet Yoludur
01.09.2023 Sakın İncitme Bir Cânı!
25.08.2023 Allah’ın Yardımı Aziz Milletimizle Beraberdir
18.08.2023 Ahiret: Ebedi Yurdumuz
11.08.2023 Sıla-İ Rahim: Rahmet Ve Bereket Vesilemiz
04.08.2023 Cuma: Haftalık Bayram Günümüz
Kur'an-ı Kerim Dinle
DİB Kur'an Portalı
Ramazan Pakdil Sureler
Bünyamin Topçuoğlu
Bünyamin T.oğlu Aşirler
İlhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Ahmed Al Ajmi Hatim
F.Çollak Görüntülü Hatim
İshak Daniş Hatim
5 Hafız OK takipli Hatim
Mehmet Emin Ay Hatim
İsmail Biçer Ok Takipli
İsmail Biçer Aşr-ı Şerifler
114 Sure 114 Hafız
S.Hafızlar Görüntülü
Kur'an International
Tefsir
Cüz Cüz Kur’an Özeti
Her Cüzden Üç Mesaj
Elmalı Tefsiri
Elmalı Meali
Fizilali Kur'an
DİB Kuran Meali
Kur'an-ı Nasıl Anlayalım
Fıkıh
K.İslam Fıkhı
R. Muhtar-İbn-i Abidin
Gurer Ve Dürer
Mülteka El Ebhur
Kuduri Tercümesi
Nûru'l-îzâh Tercümesi
Büyük Şafi Fıkhı
Detaylarıyla Namaz
Hadis
Kütübüs-Sitte
Sahihi Buhari
Riyazüs Salihin
Ellü'lüü vel-Mercan
Hadis El Kitabı
40 Hadis ve izahı
Uydurma Hadisler
Üye Adı
Parola

Şifremi unuttum -
Sayfa oluşturulma süresi: 0.02 saniye 13,927,232 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2012 islamda Hayat
Sitemizdeki Vaaz, Hutbe ve Yazılar kaynak göstermek şartı önceden izin Almadan Ticari Amaçlar Dışında Kullanmak Serbestir.

Tüm Bilgiler Ümmete Vakıftır copyright © 2002 - 2023