Vaaz Kategorileri
İman Konuları
İbadet Konuları
Sosyal Konular
Ramazan Vaazları
Dini Günler ve Geceler
DİB Örnek Vaazları
Kur'an'dan Öğütler
Genel Konular
islam ve Aile
Görev,Sorumluluk,Ahlak
Mevlid-i Nebi Vaazları
Ana Menü
Çocuklar İçin
Kur'an Öğreniyorm
Dinimi Öğreniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Ansiklopedi ve sözlük
Osmanlıca Sözlük
İslam Ansiklopedisi
Dini Sözlük
Dini Terimler
Küçük Lügat
Dini Kitaplar
P.Hayatı Salih Suruç
Kur'an ve Bilim
Günümüzde İslam
Kıssadan Hisse
Ehli Sünnet Yolu
İslam Tasavvufu
En Güzel Örnek
Gıybet Hastalığı
Adım Adım Kurtuluş
Mesneviden Öyküler
Reddül Muhtar,İbn-i Abidin

BİBLİYOGRAFYA

1 - İbn Âbidin, Muhammed Emin (v. 1252/1836); Reddu'l-Muhtâr ala'd-Durri'l-Muhtâr, Bulak 1272, c.

I-V. el-Ukûdu'd-Durriyye fî Tenkihi'l-Fetâvâ'l-Hamidiyye, c. I-II. 2. baskı. Bulak 1300

2 - Alâuddin M. b. M. Emin (v. 1306/1889), Kurretu Uyûni'l. Ahyâr li-Tekmileti Reddi'l-Muhtâr, Bulak

1299.

3 - Atâî. Hadikatu'l-Hakâik fî Tekmileti'ş-Şekâik. İst. 1268

4 - el-Bağdâdî, İsmâil Paşa (v. 1339/1920); Hediyetu'l-Ârifin, Esmâu'l-Müellifin ve Âsaru'l-Musannifin,

c. l-II. (İstanbul 1951-1955). İzahu'l-Meknun fi'z-Zeyl alâ Keşfi'z-Zunûn, c. l-II (İstanbul 1945-1947)

5 - Bilmen Ö. Nasuhî. Hukuki İslamiyye ve İstılahatı Fıkhiyye Kamusu. c. I-VIII. İstanbul 1967.

6 - Brockelmonn, C., Geschichte der Arabischen Litteratur (GAL). c. l-II. Leiden 1943-1949.

Supplementband (S). c. l-III. (Lelden 1937-1942).

7 - Bursalı, M. Tahir (v. 1343/1924), Osmanlı Müellifleri, c. l-III. İstanbul 1333.

8 - Edirnevî, Muhimmu'l-Fukaha, Varak 148, Aşir Ef. (Süleymaniye) No: 422

9 -Encylopedie de l'İslâm, Leyde 1927

10 - el-Gazzî, Necmuddin Muhammed (v. 1061/1650), el-Kevâkibu's-Sâire bi-Eyâni'l-Mieti'l-Âşire,

Beyrut 1945.

11 - İbn Hacer, Ahmed el-Askalani (v. 852/1449), ed-Dureru'l-Kâmine fi Ayâni'l-Mieti'l-Sâmine. c. I-V.

Kahire 1385/1966.

12 - Hâcı Halife, Kâtib Çelebi (v. 1067/1656), Keşfu'z-Zunûn an Esâmi'l-Kutüb ve'l-Funûn. c.l-II.

İstanbul 1941-1942.

13 - İbn Hallikân, Ahmed b. Muh. (v. 681/1282), Vefeyâtu'l-Ayân. c. I-V1. Kahire 1948.

14 - İbn İmad, Abdu'l-Hayy (v. 1089/1879), Şezerâtu'z-Zeheb fî Ahbâri men Zeheb. c. I-VIII, Beyrut.

15 - İbn iyâs, Muh. b. Ahmed (v. 930/1524), Bedâiu'z-Zuhûr fî Ve kâii'd-Duhûr, c. I-V. 2. Baskı, Kahire

1963.

16 - İzmiri, M. Fazıl, Mecmuatu Tabakâti'l-Fukaha. Varak: 73. Nâzifpaşa (Süleymâniye) No: 1181/2

17 - el-Kâri, Ali b. Sultân (v.1014/1605), el-Esmâru'l-Ceniyye fi'l-Esmâil-Hanefiyye. Varak 101, Şehit

Ali Paşa (Süleymaniye) No: 1841

18 - el-Kefevî, Mahmud b. Süleyman (v. 990/1582), Âlamu'l-Ahyâr min Fukahai

Mezhebi'n-Numani'l-Muhtar, Varak. 202, Ayasofya (Süleymaniye): 3401.

19 - Kehhâle, Ömer Rıdâ, Mucemu'l-Müellifin Terâcimu Musannifi'l-Kütübi'l-Arabiyye, c. I-XV,

Dımaşk 1957.

22 - el-Kuraşî, Abdulkâdir b. M. (v. 775/1373), Tabakâtu'l-Hanefiyye. Varak 225, Carullah Ef.

(Süleymaniye) : 1616

21 - el-Kevseri, M. Zâhid, (v. 1371 h.); Bulûğu'l-Eman- fî-Sîreti'l-İmâm M. b. el-Hasani'ş-Şeybânî,

Humus 1388/1969 Husnu't-Tekâdı fî Sireti'l-imâm Ebî Yûsufu'l-Kâdî. Humus 1388/1969

22 - el-Kuraşî, Abdulkâdir b. M. (v. 775/1373), Tabakâtu'l-Hanefiyye. Varak 225, Carullah Ef.

(Süleymaniye): 1616

23 - el-Kutbî, M. b. Şâkir (v. 764/1369) Fetâvu'l-Vefeyât, c. l-II, Bulak.

24 - İbn Kutlubuğâ, Kâsım (v. 879/1474), Tâcu't-Terâcim fî Tabakâti'l-Hanefiyye, Bağdat 1962

25 - el-Leknevî, Abdulhayy (v. 1304/1886). el-Fevâidu'l-Behiyye fî Terâcimi'l-Hanefiyye, Dehli 1967

26 - Mecdi Ef., M. b. Abdullâh er-Rûmî (v. 999/1590), Hadâiku'ş-Şakâik fî Tercümeti

Şakaiki'n-Numâniyye İstanbul 1269.

27 - Meydan Larousse, Büyük lugat ve Ansiklopedi, İstanbul 1971

28 - el-Mihtar, Ahmed b. Ahmed el-Mısri, Muhtasar min Tabakâti'n Necat, Yûsufağa (Süleymaniye) :

374/3

bk. Ahmed b. Ali el-Mısrî el-Marûf b'ibni'l-Mihtâr (v. 771 h.) (İbn Hacer, I, 237)

29 - Milliot, Luis İntroduction a l'etude du Droit Musulman, Paris 1953.

30 - el-Muhibbî, M. Emin b. Fadlillâh (v. 1111/1699). Hulâsatu'l-Eser fî Ayâni'I-Karni'l-Hâdi Aşer, c.I-IV, Bulak 1301.

31 - el-Murâdî, M. Halil Ef. (v. 1206-1791), Silku'd-Durer fî Ayâni'l-Karni's-Sâni Aşer, c. I-IV, Bulak

1301

32 - İbn Nuceym, Zeynu d-Din b. İbrâhim (v. 970/1562), el-Bahru'r-Râik. c. I-VIII, Mısır 1311/1893

el-Eşbâh ve'n-Nezâir, Tahkik: Abdu'l-Aziz el-Vekil. Kahire 1968.

33 - Sarkis, Yûsuf İlyas, Mucemu'l-Matbaâti'l-Arabiyye ve'l-Muarrebe, c. l-II. Kahire 1928

34 - Sauvaget, J., İtroduction â l'Histoire de L'orient Musulman, Elements de Bibliographie, Parls

1961

35 - Schacht, J., An İntroduction to İslamio Law, Oxford 1964

36 - es-Sehâvî, M. b. Abdurrahmân (v. 902/1497). ed-Dav'u'l-Lâmi li-Ehli'l-Karni't-Tâsi, c. I-XII, Beyrut.

37 - Sezgin, Fuat, Geschichte des Arabischen Sohrifttums (GAS). c. l-V, Leiden 1967.

38 - es-Suyûtî, Celâluddin (v. 911/1505), Buğyetu'l-Vuât fî Tabakâti'n-Nuhât, Beyrut.

39 - Şemseddin Sâmi, Kâmûsu'l-Alâm, c. l-VI, İstanbul 1889

40 - eş-Şevkânî, M.b. Ali (v. 1250/1835), el-Bedru't-Tâli bi-Mehâsıni men Bade'l-Karni's-Sâbi. c. l-II. I.

Baskı, Kahire 1348.

41 - Taşköprüzâde, Ahmed b. Mustafa (v. 1068/1657), Tabakâtu'l-Hanefiyye, Varak 53. Esad Ef.

(Süley.): 2311. eş-Şakâiku'n-Nu-mâniyye fî Ulemâi'd-Devleti'l-Usmâniyye. Varak 133, Halef Ef.

(Süley.): 603 Miftâhu's-Saâde ve Mısbâhu's-Siyâde fî Mevduâti'l-Ulûm. c. I-IV, Kahire 1968

42 - et-Temîmî, Takiyu'd-Din b. Abdilkadir, et-Tabakâtu's-Seniyye fî Terâcimi'l-Fukahâi'l-Hanefiyye,

Varak 333, şehidali Paşa (Süley.): 1908

43 - Zeydân, Corcî, Târihu Edebi'l-Luğati'l Arabiyye. Daru'l-Hilal.

44 - Zihnî, M., Kitabu't-Terâci, İst. 1304, İzmir (Süley.)

45 - Ziriklî, Hayruddin, el-Alâm, Kâmusu Terâcimi li -Eşheri'r- Ricâl ve'n-Nisâ mine'l-Arab

ve'l-Mustarabin ve'l-Müsteşrikin, c. I-XI, Beyrut 1969

Online Bağış
Hediyen Dünyanın En Güzel Hediyesi Olsun
Haftanın Hutbesi
16.02.2024 Dünyayı Barış Ve İtidale Çağırıyoruz
09.02.2024 Hayatı Değerli Kılan Ölçü: İman
02.02.2024 Rabbimiz, Müminleri Yalnız Ve Yardımsız Bırakmaz
26.01.2024 Mülk Sûresinden Mesajlar
19.01.2024 Bizi Güçlü Kılan, Birlik Ve Beraberliğimizdir
12.01.2024 Allah’ın Rahmet Ve İnayetine Sığınmanın Adı: Eûzü-Besmele
Kur'an-ı Kerim Dinle
DİB Kur'an Portalı
Ramazan Pakdil Sureler
Bünyamin Topçuoğlu
Bünyamin T.oğlu Aşirler
İlhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Ahmed Al Ajmi Hatim
F.Çollak Görüntülü Hatim
İshak Daniş Hatim
5 Hafız OK takipli Hatim
Mehmet Emin Ay Hatim
İsmail Biçer Ok Takipli
İsmail Biçer Aşr-ı Şerifler
114 Sure 114 Hafız
S.Hafızlar Görüntülü
Kur'an International
Tefsir
Cüz Cüz Kur’an Özeti
Her Cüzden Üç Mesaj
Elmalı Tefsiri
Elmalı Meali
Fizilali Kur'an
DİB Kuran Meali
Kur'an-ı Nasıl Anlayalım
Fıkıh
K.İslam Fıkhı
R. Muhtar-İbn-i Abidin
Gurer Ve Dürer
Mülteka El Ebhur
Kuduri Tercümesi
Nûru'l-îzâh Tercümesi
Büyük Şafi Fıkhı
Detaylarıyla Namaz
Hadis
Kütübüs-Sitte
Sahihi Buhari
Riyazüs Salihin
Ellü'lüü vel-Mercan
Hadis El Kitabı
40 Hadis ve izahı
Uydurma Hadisler
Üye Adı
Parola

Şifremi unuttum -
Sayfa oluşturulma süresi: 0.02 saniye 14,801,690 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2012 islamda Hayat
Sitemizdeki Vaaz, Hutbe ve Yazılar kaynak göstermek şartı önceden izin Almadan Ticari Amaçlar Dışında Kullanmak Serbestir.

Tüm Bilgiler Ümmete Vakıftır copyright © 2002 - 2024