Vaaz Kategorileri
İman Konuları
İbadet Konuları
Sosyal Konular
Ramazan Vaazları
Dini Günler ve Geceler
DİB Örnek Vaazları
Kur'an'dan Öğütler
Genel Konular
islam ve Aile
Görev,Sorumluluk,Ahlak
Mevlid-i Nebi Vaazları
Ana Menü
Çocuklar İçin
Kur'an Öğreniyorm
Dinimi Öğreniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Ansiklopedi ve sözlük
Osmanlıca Sözlük
İslam Ansiklopedisi
Dini Sözlük
Dini Terimler
Küçük Lügat
Dini Kitaplar
P.Hayatı Salih Suruç
Kur'an ve Bilim
Günümüzde İslam
Kıssadan Hisse
Ehli Sünnet Yolu
İslam Tasavvufu
En Güzel Örnek
Gıybet Hastalığı
Adım Adım Kurtuluş
Mesneviden Öyküler
Büyük Şafii Fıkhı

KÜSUF VE HUSUF NAMAZI 2

Tarifi ve Teşrî Kılındıkları Zaman. 2

Küsûf ve  Husuf Namazının  Hükümleri 2

Küsûf ve Husuf Namazlarının Kılınma  Şekli 2

Küsûf ve  Husuf-Namazları  Kaza  Edilmez. 3

Küsûf ve Husuf Namazları İçin Yıkanmak. 3


KÜSUF VE HUSUF NAMAZI

 

 Tarifi ve Teşrî Kılındıkları Zaman

 

Küsûf lugatta güneşin bir kısmının veya tamamının birşeyin arkasına gizlenmesi (tutulması) demektir. Husuf da ay'ın bir kısmının veya ta­mamının gizlenmesi (tutulması) demektir. Bu iki kelimenin herbiri iki an­lama da ıtlak edilebilir.

  Buharî/882; Müslim/76l                              

2 Beyhakî, 11/496 ve başka muhaddisler, (sahih isnadla)

3 Mâlik, Muvatta, 1/115

Küsûf ve Husuf namazları muayyen bir sebepten dolayı meşru kılınan namazlardır. Müslüman bu namazlarda Allah'a sığınarak güneşin ve ayın ışığını geri vermesi için Allah'a yakarır. Küsûf namazı, hicretin ikinci yılında teşrî kılınmıştır. Husuf namazı ise hicretin .beşinci yılında teşrî kılınmıştır.

 

Küsûf ve  Husuf Namazının  Hükümleri

 

Küsûf (güneş tutulması) ve Husuf (ay tutulması) namazları sünnet-i müekkede'dir. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

Ey insanlar! Güneş ve ay ancak Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Bunlar, hiç kimsenin ölümünden dolayı da, doğumundan dolayı da tutulmazlar.  Bu neviden birşey gördüğünüzde açılıncaya kadar namaz kılıp dua ediniz.[1]

Bu hadîsteki emir, vücuba hamledilmemiştir, zira Hz.  Peygam-ber'den gelen diğer bir haber bunların sünnet-i müekkede olduklarının açık  delilidir.   Bir  bedevî,   Hz.   Peygamber'e  'Üzerimde  beş  vakit namazdan başka namaz var mı?' diye sorduğunda, Hz.  Peygamber 'Hayır, ancak istersen nafile namaz kılabilirsin' diye cevap vermiştir.[2]

Bu namazların cemaat halinde kılınması sünnet'tir. Küsûf ve Husuf namazları için ezan ve kamet yoktur, ancak es-salâtu camîatun (namaz toplayıcıdır) diye nida edilir.

 

Küsûf ve Husuf Namazlarının Kılınma  Şekli

 

Küsûf ve Husuf namazları ikişer rekâttır. Küsûf ve Husuf namazları için niyet etmek gerekir. Bu namazlar biri normal, diğeri ekmel olmak üzere iki şekilde kılınır.

Normal şekli şu şekilde kılınır: Normal namazlarda olduğu gibi her rekâtta iki kıraat, iki rükû vardır. Bu kıraat ve rükûlar uzatılmaz. Bu na­mazları Cuma namazı gibi bir kıyam, bir rükû ve bir kıraatla iki rekât ola-

rak kılmak da yeterlidir. Ancak bu şekilde kılan kişi Hz. Peygamber'in fi­iline uymadığı için fazileti terketmiş olur.

Bu namazların ekmel şekli ise şöyle kılınır: Her rekâtta iki kıyam, iki kıraat ve iki rükû yapılır. Birinci kıyamda Fatiha'dan sonra Bakara sûresi veya onun miktarı kadar, ikinci kıyamda Âlu İmran sûresi veya onun miktarı kadar, üçüncü kıyamda Nisa sûresi veya onun miktarı kadar, dör­düncü kıyamda Mâide sûresi veya onun miktarı kadar okunur.

Birinci rükûda Bakara sûresinden 100 ayet kadar, ikinci rükûda 80 ayet kadar, üçüncü rükûda 70 ayet kadar, dördüncü rükûda 50 ayet ka­dar teşbih yapılır. Namaz tamamlandıktan sonra imam ayağa kalkarak iki hutbe okur. Bu iki hutbenin rükün ve şartları, Cuma hutbesindeki rükün ve şartlar gibidir.

İmam bu hutbelerde halkı, tevbe etmeye teşvik etmeli, onları gafletten sakındırmahdır,

Semure b. Cündüb'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: 'Hz. Peygamber bize küsûf namazı kıldırdı. Biz onun sesini işitmedik'.[3]

Hz. Aişe şöyle demiştir: 'Hz. Peygamber, Husuf namazında kıraatini cehren yaptı'.[4]

Hz. Peygamber'in sessiz okuması, güneş tutulması namazına hamle­dilir. Çünkü bu namaz gündüz kılınan namazlardandır. Cehren (açıktan) okuması da ay tutulması namazına hamledilir. Çünkü bu, gece namazı gibidir. Gece kıraati açıktan yapılır.

Bunun delili, Hz. Aişe'nin rivayet ettiği şu hadîstir: Hz. Peygamber zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine Hz. Peygamber hemen mes­cide çıkıp namaz için ayakta durdu ve tekbir aldı. İnsanlar da onun ar­kasında saf tuttular. Hz. Peygamber uzun bir kıraat yaptı. Sonra tekbir alıp uzun bir rükû yaptı. Sonra rükûdan başını kaldırıp 'Semiallahu limen hamideh, rabbenâ ve Iekeİ-hamd' dedi. Sonra ayakta durup uzun bir kıraat daha yaptı ki bu ilk kıraatten az sürdü. Sonra rükûa varıp uzun bir rükû yaptı. Bu rükû, önceki rükûdan az sürdü. Sonra tekrar 'Semiallahu limen hamideh, rabbenâ ve leke'1-hamd' dedi. Sonra secde etti. Sonra Hz. Peygamber diğer rekâtta da bunun gibi yaptı. Nihayet dört rükû'yu ve dört secdeyi tamamladı. Namazdan çıkmadan önce de güneş açıldı. Sonra ayağa kalkıp insanlara hutbe îrad etti. Allah Teâlâ'ya lâyık olduğu lafızlarla hamd u sena ettikten sonra şöyle buyurdu:

Şüphe etmeyiniz ki güneş ile ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. (Bunlar) hiç kimsenin ne ölümü ne de hayatı (doğumu) için tutul­mazlar. Güneş ile ayın tutulmaları ayetini gördüğünüzde hemen na­maza iltica ediniz.1

Başka bir rivayette şöyle denmiştir: 'Bunu gördüğünüz zaman Allah'a yalvarın, tekbir ve saîâvat getirin, sadaka verin'.

 

Küsûf ve  Husuf-Namazları  Kaza  Edilmez

 

Güneş ve ay tutulması esnasında Küsûf ve Husuf namazları kilınmamışsa, güneş ve ay açıldıktan sonra bu namazları kaza etmek sözkonusu değildir. Çünkü bu namazlar, muayyen sebeplere bağlıdır. Sebep ortadan kalktığında müsebbeb de kalkar.

 

Küsûf ve Husuf Namazları İçin Yıkanmak

 

Küsûf ve Husuf namazları için yıkanmak, tıpkı Cuma namazı için yıkanmak gibi sünnet'tir. Çünkü bu iki namaz da Cuma namazının -nâsındadır. Cuma namazında olduğu gibi bu namazlarda da insanlar bir araya toplanır.

 [1] Müslim/904

[2] Buharî/46, Müslim/İl

[3] Tirmizî/562

[4] Müslim/901, Buharî/1016

 

Online Bağış
Hediyen Dünyanın En Güzel Hediyesi Olsun
Haftanın Hutbesi
01.12.2023 İnsan, Özü İtibariyle Değerlidir
24.11.2023 İslam, Şefkat Ve Merhameti Emreder
17.11.2023 İman, İbadet Ve Ahlak Bütünlüğü
10.11.2023 Azim Ve Gayret Sahibi Bir Mümin Olabilmek
03.11.2023_Zulme Rıza Göstermek Zulümdür
27.10.2023_Vatan Millet Sevdasıyla Nice Yüzyıllara
Kur'an-ı Kerim Dinle
DİB Kur'an Portalı
Ramazan Pakdil Sureler
Bünyamin Topçuoğlu
Bünyamin T.oğlu Aşirler
İlhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Ahmed Al Ajmi Hatim
F.Çollak Görüntülü Hatim
İshak Daniş Hatim
5 Hafız OK takipli Hatim
Mehmet Emin Ay Hatim
İsmail Biçer Ok Takipli
İsmail Biçer Aşr-ı Şerifler
114 Sure 114 Hafız
S.Hafızlar Görüntülü
Kur'an International
Tefsir
Cüz Cüz Kur’an Özeti
Her Cüzden Üç Mesaj
Elmalı Tefsiri
Elmalı Meali
Fizilali Kur'an
DİB Kuran Meali
Kur'an-ı Nasıl Anlayalım
Fıkıh
K.İslam Fıkhı
R. Muhtar-İbn-i Abidin
Gurer Ve Dürer
Mülteka El Ebhur
Kuduri Tercümesi
Nûru'l-îzâh Tercümesi
Büyük Şafi Fıkhı
Detaylarıyla Namaz
Hadis
Kütübüs-Sitte
Sahihi Buhari
Riyazüs Salihin
Ellü'lüü vel-Mercan
Hadis El Kitabı
40 Hadis ve izahı
Uydurma Hadisler
Üye Adı
Parola

Şifremi unuttum -
Sayfa oluşturulma süresi: 0.03 saniye 14,191,086 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2012 islamda Hayat
Sitemizdeki Vaaz, Hutbe ve Yazılar kaynak göstermek şartı önceden izin Almadan Ticari Amaçlar Dışında Kullanmak Serbestir.

Tüm Bilgiler Ümmete Vakıftır copyright © 2002 - 2023